Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia w małych i średnich firmach. Pozwala na wydruk podstawowych zestawień i dokumentów dotyczących środków trwałych. Moduł zawiera standardową tabelę amortyzacyjną. Pozwala również na wygenerowanie odpisów i ich zaksięgowanie.

Środki Trwałe:

 • Dowolna ilość środków trwałych,
 • Obsługa metod: liniowej, jednorazowej i degresywnej,
 • Proste raporty OT,PT i LT,
 • Wybór grupy do której przynależeć będzie wprowadzany środek trwały,
 • Obsługa współczynników amortyzacji,
 • Obsługa ulepszeń i pogorszeń w ujęciu zarówno podatkowym jak i bilansowym,
 • Obsługa amortyzacji jednorazowej, liniowej i degresywnej,
 • Możliwość likwidacji wprowadzonego środka trwałego,
 • Funkcja kasowania naliczonych odpisów amortyzacyjnych oraz możliwość ich edycji i ponownego przeliczenia,
 • Wydruk planu amortyzacyjnego,
 • Opcje widoku umożliwiające wyświetlenie planu amortyzacyjnego w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym,
 • Możliwość przypisania dla danego środka trwałego kont księgowych (konta środka, konta umorzenia, konta kosztów rodzajowych, konta kosztów wydziałowych),
 • Funkcja dołączenia dla środka trwałego jego zdjęcia lub skanu dokumentu,
 • Dodawanie notatek i uwag dla środków trwałych,
 • Możliwość edycji wprowadzonych środków trwałych, a także w razie potrzeby ich usunięcia,
 • Bogate opcje wydruku ? między innymi możliwość wydruku listy wprowadzonych środków trwałych, kartotek wszystkich środków trwałych lub kartoteki wybranego środka trwałego,
 • Wydruk dokumentów OT, LT i PT,
 • Eksport listy środków trwałych do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML,
 • Wyszukiwarka środków trwałych,
 • Opcje filtrowania i grupowania środków trwałych,
 • Możliwość włączenia stopki podsumowującej informacje o wyświetlonych środkach trwałych,
 • Opcje dodatkowe pozwalające na przeładowanie danych o środkach trwałych oraz ich renumerację,
 • Okno wyświetlające szczegóły o wybranym (zaznaczonym) środku trwałym.

 

 

Tabela amortyzacyjna:

 • Automatyczne księgowanie do KH i KP,
 • Tabela analityczna ułatwiająca pracę np. nad prognozami inwestycyjnymi i finansowymi dla banku,
 • Zawiera odrębną grupę RMK - gdzie można ujmować... Tak! Koszty rozliczane w czasie! (To niestandardowe rozwiązanie powstało na życzenie użytkowników i mocno ułatwia im pracę),
 • Możliwość ewidencjowania i księgowania odpisów amortyzacyjnych i rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK),
 • Możliwość naliczania dla wprowadzanego środka trwałego wspólnych lub odrębnych odpisów amortyzacji bilansowej i podatkowej,
 • Możliwość wydrukowania tabeli amortyzacyjnej lub jej zapisania do pliku PDF,
 • Eksport tabeli amortyzacyjnej do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML lub TXT,
 • Opcja Księguj pozwalająca na automatyczne przeniesienie odpisów amortyzacyjnych naliczonych za dany okres w tabeli amortyzacyjnej do bufora zapisów,
 • Wyświetlenie tabeli amortyzacyjnej odrębnie dla amortyzacji podatkowej i bilansowej,
 • Opcje widoku pozwalające na włączenie filtrowania, grupowania oraz stopek w tabeli amortyzacyjnej,
 • ?Grzebyk? pozwalający na błyskawiczne przełączanie się pomiędzy kolejnymi okresami w tabeli amortyzacyjnej.

 

 

Tabela przestawna ? służąca do przedstawienia danych o wprowadzonych środkach trwałych w bardziej zaawansowany sposób oraz pozwalająca na wielowymiarową analizę tych danych:

 • Wydruk tabeli przestawnej,
 • Eksport tabeli przestawnej do plików EXCEL, HTML i XML,
 • Wyświetlenie danych w tabeli przestawnej w ujęciu miesięcznym lub rocznym,
 • Rozbudowane opcje widoku pozwalające na wyświetlenie danych o środkach trwałych w sposób pożądany przez użytkownika programu,
 • Filtrowanie, grupowanie, sumowanie danych z tabeli przestawnej.

 

 

Moduł Wyposażenie:

 • Nieograniczona ilość elementów wyposażenia,
 • Możliwość renumeracji wyposażenia pod dacie wprowadzania,
 • Możliwość wprowadzania wyposażenia,
 • Opcja pozwalająca na załączenie skanu zdjęcia lub dokumentu dla dodawanego elementu wyposażenia,
 • Edycja wybranych elementów wyposażenia, a także możliwość ich usunięcia,
 • Wydruk ewidencji wyposażenia i możliwość jej zapisu do pliku PDF,
 • Eksport ewidencji do pliku EXCEL, HTML lub XML,
 • Wyszukiwarka elementów wyposażenia znajdujących się na liście,
 • Rozbudowane opcje widoku listy wyposażenia ? filtry, grupowanie, stopki oraz dopasowywanie szerokości listy do rozmiarów okna,
 • Okno szczegółów dla wybranych elementów wyposażenia,
 • Możliwość dostosowania indywidualnego widoku okna dla użytkownika.