Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

Moduł służy do prowadzenia Ewidencji Przychodów (Ryczałtu).

Zawiera on niezbędną ewidencję, którą użytkownik może wydrukować lub eksportować do pliku o wybranym formacie.

Moduł umożliwia również wyliczenie podatku PPE, a w przypadku podatników którzy są VAT-owcami możliwe jest również wygenerowanie niezbędnych deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27).

Deklaracje VAT generowane są w oparciu o rejestr VAT. Rejestr VAT może być wyświetlany za dowolny okres czasu, dla różnych typów i stawek VAT.

Ewidencja Przychodów w programie OGNIK Premium umożliwia również prowadzenie rozrachunków.

Moduł ten zawiera także wzorcowy plan kont, który może być w razie potrzeby modyfikowany przez użytkownika programu. Możliwości i funkcje RYCZAŁTU zostały przedstawione poniżej:

Dodawanie dokumentów księgowych i księgowanie ich do Ewidencji Przychodu:

 • Możliwość dodawania nowych serii dokumentów z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego,
 • Możliwość dodawania nowego kontrahenta z poziomu wprowadzanego dokumentu,
 • Możliwość dodawania sposobów płatności z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego,
 • Możliwość dodawania nowych stawek VAT z poziomu wprowadzania nowego dokumentu księgowego,
 • Możliwość dodawania nowych kont księgowych z poziomu wprowadzania nowego dokumentu księgowego,
 • Opcja dodawania notatek do poszczególnych zapisów księgowych (dekretów) w dokumencie,
 • Możliwość edycji dokumentów wprowadzonych do bufora zapisów,
 • Zapisanie widoku okna Bufora zapisów i dostosowanie jego wyglądu do indywidualnych preferencji użytkownika,
 • Opcja ?grzebyka? pozwalająca na szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi okresami roku obrotowego,
 • Bogate opcje wyszukiwania, filtrowania i grupowania i zaznaczania zapisów w buforze,
 • Możliwość renumeracji liczb porządkowych dekretów w poszczególnych dokumentach,
 • Możliwość odświeżania zapisów znajdujących się w ewidencji przychodów,
 • Możliwość ustawienia daty wydruku ewidencji przychodów,
 • Możliwość wyświetlenia na liście zapisów w buforze, również zaksięgowanych dokumentów z Ewidencji Przychodów,
 • Opcja miesiąca kontekstowego ? przyspieszająca wprowadzanie dokumentów (automatyczna ?podpowiedź? miesiąca księgowania),
 • Możliwość księgowania bieżącego, wybranych lub wszystkich widocznych zapisów z bufora do Ewidencji,
 • Wyświetlenie widoku ewidencji przychodów jako zestawienia szczegółowego lub zestawienia obejmującego sumy bieżące i narastające,
 • Możliwość stworzenia pliku JPK_EWP,
 • Eksport ewidencji do pliku o rozszerzeniu EXCEL, HTML, XML lub TXT,
 • Wydruk listy zapisów widocznych w Buforze Zapisów,
 • Wydruk Polecenia Księgowania,
 • Wydruk dokumentów Kasa Przyjmie (KP) i Kasa Wyda (KW),
 • Eksport listy zapisów z bufora do pliku do wybranym formacie,
 • Opcja Notatek podręcznych,
 • Opcja wycofania z bufora wystawionej w programie faktury z powrotem do modułu Faktury mini,
 • Wyświetlania wyliczonych podatków w formie formularza i tabeli podatkowej,
 • Funkcja Kont / kolumn Wieloletnich ? użytkownik może od razu zaznaczyć widoczność konta w kilku latach obrotowych ? funkcja przydatna szczególnie podczas księgowania zaległości,
 • Szybki powrót ?z podatków? do bufora zapisów,
 • Opcjonalna historia edycji dokumentu - daty dodania, zmiany, usunięcia.

 

 

Szablony:

 • Funkcja Szablonów księgowych ? skracających czas wprowadzania dokumentu nawet do 15 sekund,
 • Szablony zintegrowane z rejestrem vat, zapobiegającym pomyłką w kwotach,
 • Możliwość stworzenia indywidualnych szablonów w zależności od serii dokumentów
 • Powiązanie konta księgowego z kontrahentem ? ułatwiające funkcjonowanie szablonów księgowych.

 

Podatki:

 • Kreator wyliczania Podatków,
 • Szybkie wprowadzania danych adresowych podatnika za pomocą opcji Użyj danych firmy,
 • Możliwość wyliczania podatku z wielu firm (podmiotów) w różnym udziale procentowym,
 • Dodawanie składowych do wyliczanych podatków (przychody i koszty, a także odliczenia od dochodu i od podatku),
 • Wydruk wyliczonych podatków w formie widoku bieżącego i tabeli rocznej,
 • Eksport tabeli podatkowej do pliku o formacie Excel, HTML lub XML,
 • Możliwość wyliczania podatków dla poszczególnych miesięcy pojedynczo lub ?od razu? dla całego roku obrotowego,
 • Możliwość ustawienia wpływu zapisów znajdujących się na kontach księgowych na podatek: Koszt, Przychód lub Pomijaj,
 • Wyświetlania wyliczonych podatków w formie formularza i tabeli podatkowej z uwzględnieniem szacowanej kwoty składki zdrowotnej,
 • Możliwość wyliczenia i wydruku szacowania składki zdrowotnej.

 

 

Plan "kont"- kolumn ewidencji:

 • Możliwość wczytania wzorcowego Planu Kont - kolumn ewidencji,
 • W pełni edytowalny Plan Kont/Kolumn  ? użytkownik może dodawać nowe konta/kolumny, edytować konta bieżące, oraz usuwać zbędne, a także rozbudowywać Plan Kont/Kolumn o subkonta - pozwalające np. na późniejszą bardziej szczegółową analizę zapisów,
 • Możliwość przypisywania zakładanym kontom księgowym odpowiednich kolumn w ewidencji ? wykorzystywane są one później przy wczytywaniu zapisów księgowych do odpowiednich pozycji ewidencji przychodów,
 • Możliwość ustawienia wpływu zapisów znajdujących się na kontach księgowych na podatek: Koszt, Przychód lub Pomijaj,
 • Wydruk listy kolumn/kont,
 • Eksport Planu Kont do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML, TXT oraz do pliku CSV,
 • Możliwość zaimportowania Planu Kont z pliku o rozszerzeniu CSV,
 • Dodatkowe okno wyszukiwania kont księgowych,
 • Opcja szybkiego ?zwijania? i ?rozwijania? wszystkich poziomów (analityk) planu kont / kolumn,
 • Możliwość naprawienia struktury planu kont w razie wystąpienia błędów,
 • Wyświetlanie zapisów na kontach księgowych bezpośrednio z poziomu planu kont,
 • Możliwość wyświetlenia zapisów na kontach księgowych z poziomu planu kont z ujęciem zapisów znajdujących się w buforze lub bez ich ujmowania,
 • Wydruk listy zapisów, a także eksport tej listy do pliku o formacie PDF, EXCEL, HTML, XML i TXT,
 • Wyświetlona lista zapisów księgowych może zawierać lub nie opisy księgowe,
 • Opcja przeglądu konta umożliwiająca dodawanie, poprawianie i usuwanie komentarzy do danego konta z planu kont.

 

 

Kontrahenci :

 • W pełni edytowalna lista kontrahentów ? umożliwiające dodawanie nowych kontrahentów, edycję bieżących oraz w razie potrzeby usunięcie zbędnych kontrahentów,
 • Wydruk listy kontrahentów i w razie potrzeby możliwość jej zapisania do pliku PDF,
 • Eksport kontrahentów do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML lub TXT,
 • Eksport kontrahentów do pliku o rozszerzeniu CSV, oraz możliwość zaimportowania listy kontrahentów z pliku o takim formacie,
 • Opcja dodawania Grup Kontrahentów i przypisywania poszczególnych kontrahentów do określonych grup,
 • Możliwość wyświetlenia listy powiązań na linii Konta > Kontrahenci,
 • Pobieranie danych kontrahenta z REGON i VIES (unijni),
 • Dodatkowe okno wyszukiwania kontrahentów,
 • Opcje widoku pozwalające na grupowanie i filtrowanie kontrahentów znajdujących się na liście,
 • ?Grzebyk? służący do szybkiego przełączania się pomiędzy kontrahentami których nazwa zaczyna się na określoną literę alfabetu,
 • Szerokie możliwości filtrowania pozycji znajdujących się na liście kontrahentów, dzięki filtrom znajdującym się na poszczególnych kolumnach,
 • Dla dodawanego kontrahenta istnieje możliwość natychmiastowego utworzenia mu konta księgowego,
 • Opcjonalne dodawanie dla danego kontrahenta notatek, kontaktów i rachunków bankowych.

 

Rozrachunki :

 • Możliwość rejestrowania (rozliczania) zapłat dla Ewidencji Przychodów (Ryczałtu), a co za tym idzie prowadzenia rozrachunków opartych podobnie jak w przypadku ksiąg handlowych o konta kontrahentów o odpowiednim typie (kontrahent ? kontrola zapłat),
 • Wydruk rozrachunków dla bieżącego konta oraz dla wszystkich widocznych kont,
 • Eksport widoku rozrachunków do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML lub TXT,
 • Filtr rozrachunków pozwalający na wyświetlenie: wszystkich kont, kont rozliczonych lub kont nierozliczonych,
 • Możliwość zmiany transakcji na rozliczenie i odwrotnie,
 • Opcja umożliwiająca wyświetlenie lub nie transakcji już rozliczonych,
 • Możliwość usuwania z rozrachunków pojedynczych transakcji i rozliczeń,
 • Szereg opcji dodatkowych pozwalających między innymi na: usunięcie wszystkich rozrachunków dla wybranego konta, odtworzenie usuniętych uprzednio rozrachunków oraz optymalizację rozrachunków,
 • Dowiązywanie rozrachunków metodą ?przeciągnij i upuść? lub ?klasycznie?,
 • Możliwość odwiązania powiązanych uprzednio rozrachunków,
 • Wyświetlenie rozrachunków w poziomym i pionowym widoku okna,
 • Rozbudowane opcje wyświetlania rozrachunków umożliwiające ich filtrowanie i grupowanie,
 • Możliwość włączenia stopki wyświetlającej kwoty podsumowania pozycji widocznych na liście rozrachunków,
 • Możliwość dostosowania widoku (wyglądu) okna rozrachunków do preferencji użytkownika.

 

Vat:

 • MessageBox wyświetlający ostrzeżenia i komunikaty dla wyliczonego JPK VAT V7, 
 • Generowanie rejestru VAT dla dowolnego przedziału czasowego w ramach jednego roku obrotowego,
 • Generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
 • program dostosowany jest do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
 • Możliwość wyświetlenia rejestru VAT dla wszystkich lub wybranych typów VAT i stawek VAT-owskich,
 • Ewidencja VAT i deklaracje JPK_V7M/V7K, VAT-UE/UEK - wysyłka do MF, tworzenie historii wysłanych plików w bazie programu, walidacja tworzonego pliku,
 • Wyświetlenie rejestru VAT z uwzględnieniem lub nie zapisów z bufora,
 • Opcja pozwalająca na ustawienie współczynnika rozliczenia VAT,
 • Wydruk szczegółowego rejestru VAT lub/i podsumowania według typów VAT,
 • Eksport rejestru VAT do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML i TXT,
 • Szybki powrót z rejestru VAT do Bufora Zapisów,
 • Możliwość dodania oznaczenia procedur, rodzaju dokumentów, kategorii GTU w zależności od serii dokumentów (TAG-i VAT),
 • Funkcja ?grzebyka? pozwalająca na szybkie przełączanie się użytkownika pomiędzy poszczególnymi miesiącami roku obrotowego, za które wygenerowany został rejestr VAT,
 • Wydruk wizualizacji deklaracji VAT JPK_V7M i JPK_V7K oraz ich eksport do pliku PDF,
 • Okno podpowiedzi informujące o ewentualnych błędach w deklaracjach,
 • Podgląd, wydruk i eksport do EXCEL-a wysłanych plików JPK_V7 M/K ze statusem 200,
 • Bogate opcje widoku Rejestru VAT umożliwiające dostosowanie wyglądu rejestru do preferencji użytkownika,
 • Generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
 • możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji VAT,
 • Program dostosowany jest do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
 • Możliwość wygenerowania deklaracji VAT zarówno z uwzględnieniem zapisów z bufora jak i bez ich uwzględniania,
 • Wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ich eksport do pliku PDF,
 • Możliwość ustawienia współczynnika rozliczenia VAT z poziomu deklaracji VAT,
 • Szybki powrót do Bufora zapisów praktycznie z każdego miejsca w programie,
 • ?Grzebyk? pozwalający na szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi miesiącami/kwartałami za które wyliczone zostały deklaracje VAT,
 • Okno podpowiedzi informujące o ewentualnych błędach w deklaracjach,
 • Możliwość generowania deklaracji VAT-UE,
 • Wyliczanie deklaracji VAT-UE zarówno w cyklu miesięcznym jak i kwartalnym,
 • Wyświetlanie deklaracji VAT-UE w układzie poziomym oraz w widoku kart,
 • Funkcja dopisywania (uzupełniania) pustych wierszy do deklaracji VAT-UE,
 • Wydruk deklaracji VAT-UE oraz możliwość zapisania jej do pliku PDF,
 • Deklaracja VAT-UE generowana automatycznie na podstawie odpowiednich typów VAT użytych we wprowadzanych dokumentach księgowych,
 • Szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi miesiącami lub/i kwartałami deklaracji VAT-UE i VAT-27 możliwe dzięki funkcji ?grzebyka?
 • Generowanie deklaracji VAT ? 27 zarówno w ujęciu miesięcznym jak i kwartalnym,
 • Wydruk deklaracji VAT-27 i jej zapis do pliku o formacie PDF,
 • Możliwość wyboru widoku wyświetlania deklaracji VAT-27 ? widok poziomy i widok kart,
 • Funkcja dopisywania pustych wierszy do deklaracji VAT-27,
 • Opcja korekty kosztu i VAT.

 

IMPORT DANYCH Z WIELU FORMATÓW

* wyciągi bankowe z pliku MT-940 lub z plików TXT/CSV/EXCEL (tabele)
* faktury zakupu JKP_V7, CSV, EXCEL,
* faktury sprzedaży JPK V7, JPK FA(1-4), JPK VAT, CSV, Excel,
* dokumenty proste (pk)
* kontrahenci
* plan kont CSV, Excel.

WYMIANA DANYCH Z INNYMI MODUŁAMI:

 • Współpraca z modułem Środki Trwałe - automatyczne księgowanie odpisów,
 • Współpraca z modułem Faktury - integracja kontrahentów, integracja numeracji systemowej z Księgą i automatyczne księgowanie faktur,
 • Współpraca z modułem Płace - księgowanie list płac,
 • Współpraca z modułem Przelewy - eksport transakcji z Rozrachunków do Przelewów.