Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

Wszystkie potrzebne zestawienia, deklaracje, raporty i sprawozdania finansowe wymagane przez przepisy w postaci zgodnej z ustawą o rachunkowości. Obsługa wielu dzienników., predefiniowany wielostopniowy plan kont i ustawienia oraz unikatowy mechanizm szablonów księgowych. Wiele lat doświadczeń naszych i naszych użytkowników przełożyło się na program do pełnej księgowości - którzy księgowi określają jako "Sedno Księgowości" Raport kasowy oparty o zapisy, możliwość klonowania dokumentów, pełnotekstowego przeszukiwania list czy podglądu dokumentu z wielu miejsc - to tylko niektóre z opcji usprawniających codzienną pracę księgowych

Wybrane funkcje modułu Księga Handlowa:

KSIĘGA - WPROWADZANIE DOKUMENTÓW W BUFORZE ZAPISÓW

 • Obsługa księgi handlowej, w tym dziennik/i zapisów, zestawienie obrotów i sald, zestawienie analityczne, sprawozdania finansowe,
 • Wzorcowy plan kont i ustawienia programu pozwalające bardzo szybko zacząć pracę,
 • Pobieranie danych kontrahenta z REGON i VIES (unijni),
 • Pobieranie kont bankowych kontrahenta z białej listy,
 • Dodatkowe rejestry dla kontrahentów, np. Adresy, Kontakty, Banki, Notatki,
 • Dowolna ilość dzienników księgowych, np. Banki, KASA, PK itp.,
 • Możliwość dodawania nowych dzienników i serii dokumentów z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego,
 • Możliwość dodawania nowego kontrahenta z poziomu wprowadzanego dokumentu,
 • Wbudowany słownik miejscowości,
 • Dowolna ilość serii dokumentów, np. Faktury A, Faktury B itp.,
 • Ułatwienia księgowania ? podpowiadanie dat, serii i opisów wprowadzanych dokumentów,
 • Określanie sposobu i terminów płatności w dowodzenie księgowym
 • Możliwość dodawania sposobów płatności z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego,
 • Możliwość dodania oznaczenia procedur, rodzaju dokumentów, kategorii GTU w zależności od serii dokumentów (TAG-i VAT)
 • Rozliczanie VAT z użyciem prewspółczynnika,
 • Rozliczanie VAT współczynnikiem + korekta roczna,
 • Automatyczne połączenie Faktur do Paragonów z tagiem FP,
 • Możliwe prowadzenie ewidencji VAT marża,
 • Korekty kosztu i VAT dot. transakcji niezapłaconych w terminie,
 • MessageBox wyświetlający ostrzeżenia i komunikaty dla wprowadzanego dokumentu,
 • Mechanizm szablonów księgowych - łatwych w tworzeniu i pozwalających na bardzo szybkie księgowanie,
 • Możliwość dodawania nowych kont księgowych z poziomu wprowadzania nowego dokumentu księgowego,
 • Hurtowe dodawanie kont księgowych dla strony WN lub MA, dla wybranych / podświetlonych linii dekretów,
 • Rozrachunki z kontrahentami, w tym szybkie łączenie transakcji myszką (przeciągnij i upuść), łączenie transakcji wg. daty, wg. kwoty lub wg. numeru zawartego w opisie WB,
 • Opcja kontroli kręgu kosztów 4xx/490/5xx,
 • Możliwość księgowania bieżącego, wybranych lub wszystkich widocznych zapisów z bufora do dziennika,
 • Możliwość edycji dokumentów wprowadzonych do bufora zapisów,
 • Klonowanie ?powtarzalnych? dokumentów z miesiąca na miesiąc,
 • Miesięczna lub roczna numeracja dzienników, obecnie zalecana wyłącznie roczna, ze względu na wymogi JPK z ksiąg,
 • Możliwość wyświetlenia na liście zapisów w buforze, również zaksięgowanych dokumentów z Dziennika,
 • Możliwość odksięgowania zapisów z dziennika i przeniesienie ich z powrotem do bufora zapisów - przed ostatecznym zamknięciem roku.
 • Możliwość odizolowania rozrachunków ze starszych lat i rozpoczęcie ich rozliczania od Bilansu Otwarcia bieżącego roku,
 • Funkcja ZAMKNIJ Miesiąc ? zamykanie poszczególnych miesięcy roku obrotowego,
 • Renumeracja zapisów w dzienniku według ich daty księgi - tylko przed zamknięciem okresu,
 • Wyświetlanie szczegółów zapisów dla dokumentów znajdujących się w Dzienniku,
 • Opcja dodawania notatek do poszczególnych zapisów księgowych (dekretów) w dokumencie,
 • Opcjonalna historia edycji dokumentu - daty dodania, zmiany, usunięcia;
 • Obsługa wielostopniowego planu kont (do 150 znaków w symbolu), który domyślnie jest wieloletni - co pozwala na tworzenie niektórych zestawień za wiele lat obrotowych. Można również tworzyć odrębny plan kont dla danego roku, lub dokonywać drobnych korekt planu kont dla danego roku obrotowego.
 • Wieloletnie kartoteki, kontrahentów, serii, opisów i in.
 • Opcja "Bufor zapisów", mechanizm pozwalający na poprawianie dokumentów przed ich ostatecznym wprowadzeniem do księgi lub księgowanie wprost do dziennika
 • Opcja "podświetlone" w buforze zapisów pozwala hurtowo do wybranych dokumentów dodać TAG GTU, sprawdzić poprawność dokumentów wprowadzonych do bufora zapisów.

 

 

RAPORTY

 • Wydruki wymagane przez ustawę o rachunkowości i zgodne z ustawą: Zestawienie Obrotów i Sald, Zestawienie Zapisów na Kontach Analitycznych, Dziennik Zapisów i inne,
 • Opcja wydruku dziennika zapisów,
 • Eksport dziennika zapisów do pliku o wybranym formacie (excel/pdf/text/xml/jpk),
 • Wydruki polecenia księgowania i listy dekretów,
 • Wydruk dokumentów Kasa Przyjmie (KP) i Kasa Wyda (KW),
 • Wydruk Polecenia Księgowania,
 • Wydruk Dekretów,
 • Wydruk Potwierdzenia Sald,
 • Wydruk Zapisów na wybranym koncie walutowym,
 • Wydruk rozliczenia miesięcznego, przelewu, tabeli składki zdrowotnej, tabelę całego aktywnego okresu podatkowego,
 • Wydruk pełnego planu kont,
 • Wydruk podświetlonych kont lub rekordów w rozrachunkach,
 • Eksport listy zapisów z bufora do pliku do wybranym formacie,
 • Eksport większości tabel do Excela, z uwzględnieniem ich aktualnego wyglądu, w tym sortowania i grupowania rekordów,
 • Możliwość stworzenia dynamicznego zestawienia z Analizy Danych opartego o kotna z zespołu 4 i 5, 7 lub wszystkich kont WN i MA, z wybranymi przez użytkownika danymi,
 • Rozbudowana analiza danych księgowych o oparciu o tabelę przestawną, np. koszty w układzie miesięcznym/rocznym itp., również w okresach wieloletnich,
 • Dowolna długość roku obrotowego (w ramach przewidzianych ustawą) plus możliwość skrócenia roku, np. w przypadku likwidacji/przekształcenia spółki,
 • Szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi zakładkami programu,
 • Dynamiczne raporty z opcjami filtrowania, sortowania i grupowania po wszystkich polach,
 • Bogate opcje wyszukiwania, filtrowania i grupowania i zaznaczania zapisów w buforze,
 • Opcja miesiąca kontekstowego ? przyspieszająca wprowadzanie dokumentów (automatyczna ?podpowiedź? miesiąca księgowania),
 • Opcja dodawania notatek do poszczególnych zapisów księgowych (dekretów) w dokumencie,
 • Opcja Notatek podręcznych.

 

SZABLONY KSIĘGOWE

 • Funkcja Szablonów księgowych ? skracających czas wprowadzania dokumentu nawet do 15 sekund,
 • Możliwość renumeracji liczb porządkowych dekretów w poszczególnych dokumentach,
 • Opcja wycofania z bufora wystawionej w programie faktury z powrotem do modułu faktur,
 • Możliwość stworzenia indywidualnych szablonów w zależności od serii dokumentów,
 • Szablony zintegrowane z rejestrem vat, zapobiegającym pomyłkom w kwotach.

 

ZESTAWIENIE ZAPISÓW

 • Możliwość wygenerowania zestawienia analitycznego za dowolny okres, dla dowolnego konta lub zakresu kont - również za wiele lat, jeśli kontynuowany jest plan kont.
 • Zestawienie analityczne w zależności od potrzeb użytkownika może uwzględniać lub nie zapisy z bufora oraz bilans otwarcia,
 • Opcja Pomiń puste konta ? pozwalająca na pominięcie w wygenerowanym zestawieniu analitycznym kont na których nie ma żadnych zapisów,
 • Możliwość ukrycia numeru systemowego dokumentów na wydruku zestawienia analitycznego,
 • Wydruk zestawienia analitycznego lub jego eksport do pliku o wybranym formacie (Excel/pdf/txt/xml)
 • Wydruk pełnego lub skróconego potwierdzenia salda w oparciu o zapisy księgowe,
 • Możliwość wydruku i eksportu zestawiania zapisów na kontach niepodatkowych (NKUP),
 • Możliwość wydruku i eksportu zestawiania zapisów walutowych
 • Opcja wydruku raportu kasowego sporządzonego na podstawie zapisów na koncie KASA,
 • Możliwość wyświetlenia zapisów na kontach obojętnych podatkowo (nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów),
 • Podgląd pojedynczego dokumentu z poziomu zestawienia analitycznego,
 • Opcja dodania notatki do wybranego konta,
 • Szybkie ?rozwijanie i zwijanie? zapisów z poszczególnych kont zestawienia analitycznego,
 • Szybki powrót do bufora zapisów praktycznie z każdego miejsca w programie.

 

 

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

 • Możliwość wygenerowania zestawienia obrotów i sald na dowolny dzień,
 • Możliwość wygenerowania zestawiania obrotów i sald za dowolny przedział czasowy,
 • Zestawienie obrotów i sald generowane dla dowolnego konta lub zakresu kont,
 • W zależności od potrzeb użytkownika zestawienie obrotów i sald może zawierać lub nie zapisy z bufora,
 • Możliwość wyświetlenia zestawienia obrotów i sald z pominięciem kont na których nie znajdują się żadne zapisy, lub/i z pominięciem kont których saldo wynosi 0 (zero),
 • Wyświetlenie zestawienia obrotów i sald dla wybranych dzienników i/lub serii dokumentów,
 • Szeroki wybór opcji widoku zestawienia obrotów i sald,
 • Wyświetlanie zapisów na kontach księgowych bezpośrednio z poziomu Zestawienia Obrotów i Sald ? widok Drzewka,
 • Możliwość wydruku zestawienia obrotów i sald, a także jego eksportu do pliku o wybranym formacie,
 • Wbudowany kreator przeksięgowania wyniku,
 • Kreator przenoszenia Bilansu Otwarcia ? pozwalający na automatyczne przeniesienie bilansu.

 

PODATKI

 • Kreator wyliczania Podatków,
 • Naliczanie podatku PIT, CIT, PIT-5L dla jednego lub dla wielu podatników (przydatne np. w spółkach jawnych) z jednej lub wielu firm, również o różnych formach księgowych (PIT/PIT-5L)
 • Szybkie wprowadzania danych adresowych podatnika za pomocą opcji Użyj danych firmy,
 • Możliwość wyliczania podatku z wielu firm (podmiotów) w różnym udziale procentowym,
 • Dodawanie składowych do wyliczanych podatków (przychody i koszty, a także odliczenia od dochodu i od podatku),
 • Wydruk wyliczonych podatków w formie widoku bieżącego i tabeli rocznej,
 • Eksport tabeli podatkowej do pliku o formacie Excel, HTML lub XML,
 • Możliwość wyliczania podatków dla poszczególnych miesięcy pojedynczo lub ?od razu? dla całego roku obrotowego,
 • Opcja dodawania nowych zestawów stawek podatkowych, również w trakcie roku obrotowego (patrz: Nowy Ład)
 • Wyświetlanie zapisów na kontach nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • Wyświetlania wyliczonych podatków w formie formularza i tabeli podatkowej z uwzględnieniem szacowanej kwoty składki zdrowotnej,
 • Możliwość wyliczenia i wydruku szacowania składki zdrowotnej.

 

VAT

 • Generowanie rejestru VAT dla dowolnego przedziału czasowego w ramach jednego roku obrotowego,
 • Możliwość wyświetlenia rejestru VAT dla wszystkich lub wybranych typów VAT i stawek VAT-owskich,
 • Wyświetlenie rejestru VAT z uwzględnieniem lub nie zapisów z bufora,
 • Opcja pozwalająca na ustawienie współczynnika rozliczenia VAT,
 • Tworzenie pliku JPK_V7
 • Wydruk szczegółowego rejestru VAT lub/i podsumowania według typów VAT,
 • Eksport rejestru VAT do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML i TXT,
 • Funkcja ?grzebyka? pozwalająca na szybkie przełączanie się użytkownika pomiędzy poszczególnymi miesiącami roku obrotowego, za które wygenerowany został rejestr VAT,
 • Bogate opcje widoku Rejestru VAT umożliwiające dostosowanie wyglądu rejestru do preferencji użytkownika,
 • Generowanie deklaracji VAT JPK_V7M i JPK_V7K,
 • MessageBox wyświetlający ostrzeżenia i komunikaty dla wyliczonego JPK VAT V7, 
 • Kontrola podsumować ewidencji do deklaracji,
 • Możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji VAT - podpis certyfikatem lub danymi
 • Możliwość wygenerowania deklaracji VAT zarówno z uwzględnieniem zapisów z bufora jak i bez ich uwzględniania,
 • Wydruk wizualizacji deklaracji VAT JPK_V7M i JPK_V7K oraz ich eksport do pliku PDF,
 • Podgląd, wydruk i eksport do EXCEL-a wysłanych JPK-ów ze statusem 200,
 • Opcja "grzybka" pozwalająca na szybkie przejście pomiędzy poglądową deklaracją a  zapisami ujmowanymi do pliku JPK (ewidencja)
 • Możliwość sprawdzenia kontrahentów na białej liście,
 • Opcja pokazania TAG-ów w plików ewidencji JPK,
 • Funkcja szukania błędnego tagu / atrybutu,
 • Okno zapisów ujmowanych do pliku JPK podobne jak w buforze zapisów,
 • Możliwość ustawienia współczynnika rozliczenia VAT z poziomu deklaracji VAT,
 • Szybki powrót do Bufora zapisów praktycznie z każdego miejsca w programie,
 • ?Grzebyk? pozwalający na szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi miesiącami/kwartałami za które wyliczone zostały deklaracje VAT,
 • Okno podpowiedzi informujące o ewentualnych błędach / ostrzeżeniach w deklaracji,
 • Opcja wydruku po numerze systemowym lub / i numerze referencyjnym,
 • Możliwość generowania deklaracji VAT-UE,
 • Wyliczanie deklaracji VAT-UE zarówno w cyklu miesięcznym jak i kwartalnym,
 • Wyświetlanie deklaracji VAT-UE w układzie poziomym lub w widoku kart,
 • Wydruk deklaracji VAT-UE oraz możliwość zapisania jej do pliku PDF,
 • Deklaracja VAT-UE generowana automatycznie na podstawie odpowiednich typów VAT użytych we wprowadzanych dokumentach księgowych,
 • Szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi miesiącami lub/i kwartałami deklaracji VAT-UE możliwe dzięki funkcji ?grzebyka?,
 • Rejestry VAT i deklaracje JPK_V7M/V7K, VAT-UE/UEK - wysyłka do MF, tworzenie historii wysłanych plików w bazie programu, walidacja tworzonego pliku.

 

KONTA

 • W pełni edytowalny Plan Kont ? użytkownik może dodawać nowe konta, edytować konta bieżące, oraz usuwać zbędne, a także rozbudowywać Plan Kont o analitykę,
 • Możliwość nadawania kontom księgowym odpowiednich typów ? wykorzystywane są one później przy rozliczaniu rozrachunków lub wyliczaniu podatków,
 • Funkcja Kont Wieloletnich ? użytkownik może od razu zaznaczyć widoczność konta w kilku latach obrotowych ? funkcja przydatna szczególnie podczas księgowania zaległości,
 • Wydruk listy kont,
 • Eksport i Import Planu Kont do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML, TXT oraz do pliku CSV,
 • Możliwość zaimportowania Planu Kont z pliku o rozszerzeniu CSV,
 • Dodatkowe okno wyszukiwania kont księgowych,
 • Opcja szybkiego ?zwijania? i ?rozwijania? wszystkich poziomów (analityk) planu kont,
 • Możliwość naprawienia struktury planu kont w razie wystąpienia błędów,
 • Wyświetlanie zapisów na kontach księgowych bezpośrednio z poziomu planu kont,
 • Możliwość wyświetlenia zapisów na kontach księgowych z poziomu planu kont z ujęciem zapisów znajdujących się w buforze lub bez ich ujmowania,
 • Wydruk listy zapisów, a także eksport tej listy do pliku o formacie PDF, EXCEL, HTML, XML i TXT,
 • Wyświetlona lista zapisów księgowych może zawierać lub nie opisy księgowe,
 • Opcja przeglądu konta umożliwiająca dodawanie, poprawianie i usuwanie komentarzy do danego konta z planu kont.

 

ROZRACHUNKI

 • Wydruk rozrachunków dla bieżącego konta oraz dla wszystkich widocznych kont,
 • Eksport widoku rozrachunków do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML lub TXT,
 • Filtr rozrachunków pozwalający na wyświetlenie: wszystkich kont, kont rozliczonych lub kont nierozliczonych,
 • Powiązanie konta księgowego z kontrahentem ? ułatwiające funkcjonowanie szablonów księgowych,
 • Możliwość zmiany transakcji na rozliczenie i odwrotnie,
 • Opcja umożliwiająca ukrycie transakcji już rozliczonych,
 • Możliwość usuwania z rozrachunków pojedynczych transakcji i rozliczeń,
 • Szereg opcji dodatkowych pozwalających między innymi na: usunięcie wszystkich rozrachunków dla wybranego konta, odtworzenie usuniętych uprzednio rozrachunków oraz optymalizację rozrachunków,
 • Dowiązywanie rozrachunków metodą ?przeciągnij i upuść? lub ?klasycznie?,
 • Możliwość odwiązania powiązanych uprzednio rozrachunków,
 • Wyświetlenie rozrachunków w poziomym i pionowym widoku okna,
 • Rozbudowane opcje wyświetlania rozrachunków umożliwiające ich filtrowanie i grupowanie,
 • Możliwość włączenia stopki wyświetlającej kwoty podsumowania pozycji widocznych na liście rozrachunków,
 • Możliwość dostosowania widoku (wyglądu) okna rozrachunków do preferencji użytkownika,
 • Możliwość powiązania Rozliczeń z Transakcjami po identycznych kwotach,
 • Funkcją automatycznego łączenia rozrachunków wg. pasujących kwot lub dat w danym dokumencie,
 • Opcja księgowania dokumentu PK z Noty / Różnicy kursowej z tej Transakcji lub Rozliczenia,
 • Podświetlone Rozliczenia wskazują nam pasująca Transakcje po kwocie,
 • Wyróżniona korekta innym kolorem w transakcjach,
 • Opcja przy zmianie aktywnej transakcji - lokalizuj pasujące rozliczenia,
 • Funkcja Wiekowania.

 

KARTOTEKI - KONTRAHENCI

 • W pełni edytowalna lista kontrahentów ? umożliwiające dodawanie nowych kontrahentów, edycję bieżących oraz w razie potrzeby usunięcie zbędnych kontrahentów,
 • Wydruk listy kontrahentów i w razie potrzeby możliwość jej zapisania do pliku PDF,
 • Eksport kontrahentów do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML lub TXT,
 • Eksport kontrahentów do pliku o rozszerzeniu CSV, oraz możliwość zaimportowania listy kontrahentów z pliku o takim formacie,
 • Opcja dodawania Grup Kontrahentów i przypisywania poszczególnych kontrahentów do określonych grup,
 • Możliwość wyświetlenia listy powiązań na linii Konta > Kontrahenci,
 • Funkcja podświetlone wyczyść kod kraju lub dodaj kod kraju (TIN) PL dla zaznaczonych kontrahentów,
 • Możliwość oczyszczenia kontrahentów ze znaków specjalnych wpływającej wysyłkę Plików JPK,
 • Sprawdzanie numerów NIP polskich i zagranicznych do celów JPK,
 • Dodatkowe okno wyszukiwania kontrahentów,
 • Funkcja Powiązania kont księgowych z kontrahentami po identycznym numerze NIP lub Symbolu,
 • Podziel NIPy kontrahentów unijnych na Kod kraju i nip,
 • Opcje widoku pozwalające na grupowanie i filtrowanie kontrahentów znajdujących się na liście,
 • ?Grzebyk? służący do szybkiego przełączania się pomiędzy kontrahentami których nazwa zaczyna się na określoną literę alfabetu,
 • Szerokie możliwości filtrowania pozycji znajdujących się na liście kontrahentów, dzięki filtrom znajdującym się na poszczególnych kolumnach,
 • Dla dodawanego kontrahenta istnieje możliwość natychmiastowego utworzenia mu konta księgowego,
 • Opcjonalne dodawanie dla danego kontrahenta notatek, kontaktów i rachunków bankowych.

 

SPRAWOZDANIA

 • Możliwość wyboru spośród 9 wzorów sprawozdań finansowych, również w wersji uproszczonej i mikro,
 • Wybór daty ?na dzień? na który ma zostać wyliczone sprawozdanie finansowe,
 • Wygenerowane sprawozdanie w zależności od potrzeb może uwzględniać lub nie zapisy z bufora,
 • Edytowalne formuły, umożliwiające dostosowanie sprawozdania finansowego do własnego planu kont,
 • Szybkie dołączanie formuł do poszczególnych pozycji sprawozdania za pomocą opcji ?przeciągnij i upuść?,
 • Opcja umożliwiająca wyświetlenie tak zwanej mapy kont, czyli powiązań pomiędzy kontami księgowymi, a pozycjami sprawozdań finansowych,
 • Możliwość usunięcia wyliczonego wcześniej sprawozdania,
 • Wydruk sprawozdania finansowego i możliwość zapisania go do pliku PDF,
 • Eksport sprawozdania finansowego do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML i TXT,
 • Moduł Analizy Zapisów pozwalający na wieloformatową analizę wprowadzonych danych księgowych,
 • Szerokie opcje widoku pozwalające na wyświetlenie analizowanych danych w sposób pożądany przez użytkownika,
 • Rozbudowane opcje filtrowania i grupowania danych,
 • Możliwość wzbogacenia analizowanych danych o wykresy,
 • Wydruk analizowanych danych wraz z wykresami lub możliwość ich zapisania do pliku,
 • Eksport analizowanych danych do pliku o formacie EXCEL, HTML lub XML,
 • Powiązanie Ognika Premium z Modułem E-sprawozdań,
 • Intuicyjne przenoszenie danych pomiędzy sprawozdaniami a modułem do E-sprawozdań za pomocą jednego przycisku, z udziałem pliku lub bez niego.

 

WYBRANE UŁATWIENIA W PRACY

 • Tryb wyprowadzania zaległości księgowych - dostęp do wielu lat obrotowych jednocześnie,
 • Tryb wprowadzania dokumentów (vat i dekret) w oknie podformularza lub w jednym - głównym oknie,
 • Tryb wielu instancji - program może być uruchomiony kilka razy równocześnie na tym samym komputerze, np. w różnych firmach lub na różnych widokach,
 • Podpowiadanie treści w większości list wyboru i wybór wg. dowolnego ciągu znaków,
 • Klonowanie powtarzalnych dokumentów, np. długich list płac,
 • Automatyczne przeksięgowanie sald na wynik,
 • Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia,
 • Przenoszenie kontrahentów i/lub kont pomiędzy firmami,
 • Jeden ciągły numer dokumentów - ułatwiający jednoznaczne identyfikowanie dokumentów w systemie,
 • Wydruk dokumentów kasowych KP, KW i raportu kasowego, oparte o zapisy konta - przydatne szczególnie w najmniejszych jednostkach,
 • Podgląd zapisów konta - bezpośrednio na planie kont,
 • Dostosowywanie wyglądu programu do upodobań każdego użytkownika z osobna, w tym skórek programu, wyglądu okien oraz pól i układu tabel,
 • Przegląd konta - możesz robić notatki dot. konta, np. dotyczące uzgodnienia sald z kontrahentami itp,
 • Podgląd dokumentu, np. z poziomu listy zapisów analitycznych,
 • Mapa kont do sprawozdań finansowych, ułatwiająca sprawdzenie czy wszystkie konta zostały ujęte do sprawozdań,
 • Skalowanie czcionek i okien programu w zależności od rozmiaru monitora - poprawiające ergonomię pracy,
 • Skróty klawiszowe, np. TAB - program idzie po wszystkich polach po kolei, ENTER - program idzie tylko po niezbędnych polach,
 • Funkcja SZAREGO PLUSA - szybkie dodawanie nowych rekordów/dokumentów,
 • Funkcja zaznaczania i liczenia wielu rekordów z listy: SHIFT - wybrany zakres lub CTRL - wybrane rekordy,
 • Funkcja wyszukiwania dokumentów wg. dowolnego ciągu znaków, np. część numeru faktury,
 • Funkcja SZYBKIEGO FILTRU MIESIĘCY - tzw. "grzebyk" nad zapisami, który pozwala błyskawicznie zmieniać zakres widzianych dokumentów,
 • pasek podpowiedzi, widoczny w dolnej części okien pasek ze wskazówkami odnośnie aktualnie wybranego pola,
 • System skórek umożliwiający dostosowanie wyglądu programu do własnych preferencji,
 • Zapisywanie widoków dla użytkownika,
 • Zarządzanie dostępem użytkowników do poszczególnych firm/sekcji programu i do poszczególnych podmiotów (w biurach),
 • Stabilna baza danych oparta o serwer sql, szybka i bardzo łatwa archiwizacja danych.

 

WYMIANA DANYCH Z INNYMI MODUŁAMI

 • Współpraca z modułem Środki Trwałe - automatyczne księgowanie odpisów,
 • Współpraca z modułem Faktury - integracja kontrahentów, integracja numeracji systemowej z Dziennikiem i automatyczne księgowanie faktur,
 • Współpraca z modułem Płace - księgowanie list płac,
 • Współpraca z modułem E-sprawozdania - eksport bilansu i rachunków zysków i strat , wybranego przez użytkowania.
 • Współpraca z modułem Przelewy - eksport transakcji z Rozrachunków do Przelewów

 

IMPORT DANYCH Z WIELU FORMATÓW

* wyciągi bankowe z pliku MT-940 lub z plików TXT/CSV/EXCEL (tabele)
* faktury zakupu JKP_V7, CSV, EXCEL,
* faktury sprzedaży JPK V7, JPK FA(1-4), JPK VAT, CSV, Excel,
* dokumenty proste (pk)
* kontrahenci
* plan kont JPK KSIĘGI, CSV, Excel.