Funkcje ułatwiające szybkie rozpoczęcie pracy z programem

Dynamiczne stawki VAT, parametry podatków itp.

OGNIK jest bardzo elastycznym programem księgowym, umożliwiającym dostosowanie stawek VAT i parametrów podatkowych do zmieniających się przepisów.

Program zawiera domyślnie wczytane kartoteki parametrów i stawek, do których w razie potrzeby możecie Państwo dodawać nowe zestawy danych. Dzięki temu w przypadku zmiany przepisów będziecie mogli szybko dodać wymagane stawki VAT i parametry podatkowe.

Co więcej te nowo dodane wartości zostaną automatycznie uwzględnione w zestawieniach programu, takich jak rejestr VAT. Z OGNIKiem jesteście dobrze przygotowani na przyszłe zmiany w przepisach !!!

Predefiniowane ustawienia

OGNIK jest przygotowany do prawie natychmiastowej pracy, zawiera szereg predefiniowanych ustawień oraz możliwość wczytania wzorcowego planu kont.

Dzięki tym ułatwieniom szybciej zaczniecie właściwe księgowanie.

Zdefiniowane serie dokumentów, aktualnie obowiązujące stawki VAT, przykładowe sposoby płatności, czy też domyślnie utworzony po uruchomieniu programu dziennik pozwalają na maksymalne uproszczenie księgowości i szybkie rozpoczęcie pracy z programem.

Jeżeli potrzebujecie bardziej szczegółowej ewidencji zdarzeń, to możecie Państwo rozbudować te predefiniowane kartoteki i plan kont tak, aby jak najlepiej dostosować je do waszych indywidualnych potrzeb.

Domyślny plan kont

OGNIK pozwala na bardzo szybkie rozpoczęcie pracy z firmą. Posiada możliwość wczytania wzorcowego (predefiniowanego) planu kont.

Z OGNIKiem poprowadzisz zarówno prostą księgowość, jak i bardzo szczegółową ewidencję zdarzeń.

Wczytaj wzorcowy plan kont i rozbuduj go zgodnie z potrzebami twojej firmy. Możesz zbudować wielopoziomowy plan kont i rozbudować konta syntetyczne o odpowiednią analitykę.

Księgowość - prowadzenie ksiąg

Rok obrotowy dowolnej długości

OGNIK umożliwia dodawanie roku obrotowego o dowolnej długości, oczywiście w ramach przewidzianych ustawą.

Wystarczy wprowadzić preferowaną nazwę okresu rozliczeniowego oraz jego zakres i gotowe !!! Dodany okres wyświetlony zostanie na liście dostępnych lat obrotowych.

Ponadto możliwa jest zmiana (edycja) długości okresu obrotowego, a także skrócenie tego okresu, na przykład w przypadku likwidacji spółki.

Skracając okres obrotowy należy pamiętać, że nie może się on kończyć przed datą ostatniego wpisu w księdze, ale o tym również poinformuje Was OGNIK !!!

Dzienniki zapisów

W OGNIKu zapisy księgowe mogą być ujmowane do jednego dziennika lub podzielone na większą ich ilość.

Po rozpoczęciu pracy program automatycznie utworzy dziennik domyślny, natomiast użytkownik może założyć dowolną ilość dodatkowych dzienników księgowych.

Możecie Państwo wybrać również sposób numeracji założonych dzienników (miesięczna lub roczna).

Możliwość zakładania wielu dzienników przydaje się szczególnie w dużych podmiotach. Dzięki niej użytkownik może sprawniej sprawować kontrolę nad wprowadzoną dokumentacją oraz procesami księgowymi.

Obsługa serii dokumentów

OGNIK zawiera domyślnie zdefiniowane serie dokumentów. Są one dostępne w programie bezpośrednio po jego instalacji.

W razie potrzeby użytkownik może dodać nieograniczoną ilość serii dokumentów.

Podobnie jak w przypadku innych kartotek również tutaj możliwe jest edytowanie i usuwanie (pod warunkiem, że serie nie zostały jeszcze użyte przy wprowadzaniu dokumentów księgowych) stworzonych serii.

Dla każdej z dodawanych serii możecie Państwo wybrać sposób jej obsługi oraz zdecydować w których latach (okresach) obrotowych dodawana seria będzie dostępna.

Co ciekawe OGNIK pozwala, aby istniało wiele serii dla dokumentów tego samego typu.

Korzystanie z serii dokumentów pozwala uporządkować dużą ilość dokumentów księgowych.

Księgowość - lista zapisów (bufor księgowań) - ważne miejsce w programie

 

Bufor zapisów

Jednym z najważniejszych miejsc w programie jest Bufor Zapisów.

W jego oknie odbywa się większość operacji dotyczących wprowadzonych zapisów, przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.

Niewątpliwą zaletą tego modułu jest fakt, że każdy zapis, który znajduje się w buforze może być dowolnie modyfikowany lub usunięty przez użytkownika programu.

Możesz w każdej chwili wrócić do wcześniejszych dokumentów i je poprawić.

MessageBox

W programie OGNIK wprowadzona została funkcja MessageBox. Jest on widoczny w najważniejszych miejscach w programie (Bufor zapisów, Vat, Podatki, Faktury Mini).  Jego zadaniem jest przekazywanie użytkownikowi najważniejszych komunikatów, ostrzeżeń oraz informowanie o popełnionych błędach na każdym etapie pracy użytkownika np: księgowanie dokumentów, usunięcie dokumentu, brak wprowadzonej serii FP dla faktur do paragonu, nie wpisanie słowa brak w polu NIP dla kontrahenta będącego osobą fizyczną.

Klonowanie dokumentów

W programie OGNIK wiele rozwiązań powstaje specjalnie na życzenie użytkowników. To dzięki Państwa sugestiom wprowadziliśmy możliwość klonowania dokumentów w obrębie jednego roku.

Funkcja ta umożliwia klonowanie powtarzalnych dokumentów, takich jak na przykład długie listy płac lub innych dokumentów w niewielkim stopniu różniących się od siebie w poszczególnych miesiącach.

Dodawanie zapisów w walucie

Kolejną funkcją, którą umożliwia program Ognik jest dodawanie zapisu w walucie. Funkcja ta dostępna jest z poziomu dodawanego dokumentu księgowego.

Po wprowadzeniu w oknie dodawania dowodu księgowego wszystkich wymaganych danych (seria, daty, opis dokumentu itp) i dekretów księgowych, możemy dla poszczególnych dekretów dodać zapis w walucie.

Aby to zrobić należy na kliknąć w wybrany dekret prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję dodaj/popraw wpis o walucie do tego dekretu.

Więcej informacji na temat zapisów w walucie znajdą państwo w instrukcji tutaj.

Waliduj poprawność dokumentów

OGNIK umożliwia hurtowe sprawdzenie poprawności dekretacji, wprowadzonych do bufora zapisów dokumentów księgowych.


Funkcja ta może być szczególnie pomocna przy sprawdzaniu poprawności faktur sprzedażowych wystawionych w module faktur mini i zaksięgowanych do bufora zapisów, ponieważ pozwoli sprawdzić użytkownikowi wszystkie te dokumenty za jednym razem.

Hurtowe dodawenie tagów JPK

Program Ognik pozwala na hurtowe dodanie TAG-ów JPK do wybranych (podświetlonych) przez użytkownika dokumentów księgowych.

Opcja ta przydaje się gdy importujemy dokumenty z plików o formatach które, w swojej strukturze nie posiadają TAG-ów JPK (np. JPK_FA) albo zapomnimy ich dodać na etapie wprowadzania dokumentu księgowego do bufora zapisów.

Film: hurtowe dodawanie Tagów JPK

Jeden ciągły numer dokumentów

Każdy wprowadzony do OGNIKa dokument otrzymuje automatycznie nadawany przez program numer systemowy.

Numer ten ułatwia jednoznaczne identyfikowanie dokumentów w systemie.

Jest to najważniejszy numer jaki otrzymuje dokument w OGNIKu i stanowi indywidualne oznaczenie każdego dokumentu. Dla danego dokumentu numer systemowy nadawany jest raz na zawsze.

Nadawany jest on rosnąco w kolejności wprowadzania dokumentów i dodatkowo wyróżniany identyfikatorem roku.

Wydruk polecenia księgowania i listy dekretów

OGNIK umożliwia wydruk polecenia księgowania i listy dekretów.

Program posiada rozbudowane możliwości wydruku dla zapisów wyświetlonych w buforze.

Między innymi możecie wydrukować listę wszystkich widocznych w buforze zapisów.

Ponadto drukując dekrety możecie Państwo wybrać czy chcecie je wydrukować dla pojedynczego dokumentu, czy może dla wszystkich widocznych w oknie bufora dokumentów księgowych.

Szybkie zaznaczanie i księgowanie zapisów z bufora

Bufor programu posiada opcję umożliwiającą błyskawiczne zaznaczenie wszystkich wyświetlonych zapisów.

Pozwala ona również na szybkie zaksięgowanie wybranych dokumentów księgowych.

Z OGNIKiem przeniesiesz zapisy z Bufora do Dziennika w kilka sekund !!!

Księgowość - ważne miejsce - okno księgowania dokumentów

Księgowanie w jednym oknie

OGNIK zawiera szereg ułatwień księgowania mających na celu usprawnienie Państwa pracy podczas wprowadzania dokumentów księgowych.

Umożliwia on księgowanie dokumentów w jednym (tym samym) oknie, co znacząco wpływa na przyspieszenie pracy. Dzięki tej funkcji dekretowanie dokumentów może się odbywać w tym samym oknie w którym widoczny jest dowód księgowy.

Dwa style księgowania

OGNIK pozwala na dostosowanie sposobu wprowadzania dokumentów księgowych do preferencji użytkownika.

Użytkownik ma możliwość dodawania zapisów (dekretowania) w osobnym oknie lub, co jest o wiele szybszą opcją w tym samym oknie księgowym.

Sprawdź, który sposób będzie odpowiedni dla Ciebie !!!

Miesiąc kontekstowy

Funkcja miesiąca kontekstowego umożliwia szybsze wprowadzanie dokumentów księgowych, dzięki automatycznie podpowiadającej się dacie księgi.

Program automatycznie wprowadza rok i miesiąc do daty księgi zgodnie z wybranym miesiącem kontekstowym, a do Państwa należy tylko wybranie odpowiedniego dnia.

Teraz wprowadzanie dokumentów za pomocą OGNIKa jest jeszcze szybsze !!!

Kontrola kręgu kosztów - 4/490/5

OGNIK zapewnia pełną kontrolę kwot wprowadzanych dokumentów księgowych.

Posiada wbudowaną funkcję kontroli kręgu kosztów, dzięki której użytkownik może kontrolować czy wprowadzone w oknie dekretów zapisy na kontach zespołów "4" i "5" są zgodne.

Ze względu na odmienną formę przyjmowanych przez poszczególne podmioty polityk rachunkowości oraz indywidualną specyfikę księgowań program pozwala na zapis dokumentu, nawet w przypadku niezgodności kręgu kosztów.

W oparciu o wprowadzone przez użytkownika konto kręgu kosztów (najczęściej 490), program podczas wprowadzania dekretów dokumentu, informuje Nas czy krąg kosztów (4/490/5) w ogóle wystąpił, a jeśli tak to wskazuje użytkownikowi czy zapisy tego kręgu są zgodne czy też nie.

Kontrola duplikatów dokumentów

OGNIK posiada wbudowaną funkcję pozwalającą na kontrolę duplikatów dokumentów.

Stanowi ona zabezpieczenie przed kilkukrotnym wprowadzeniem tego samego dokumentu księgowego.

W przypadku gdy dla danego kontrahenta został już wprowadzony dokument o identycznym numerze, program ostrzeże Państwa odpowiednim komunikatem.

Może zdarzyć się tak, że z danym kontrahentem związane są dwa różne dokumenty o tym samym numerze, na przykład faktura zakupu i faktura sprzedaży.

Dlatego też program nie zablokuje Wam możliwości zapisania tych dokumentów, wyświetli ostrzeżenie, lecz decyzję o zapisie pozostawi Państwu.

Notatki

W OGNIKu macie Państwo możliwość wprowadzania własnych notatek, do których w razie potrzeby możecie sięgnąć wprost błyskawicznie.

Sami również decydujecie jaki będzie wygląd Waszego okna notatek i jakie kolumny będzie ono zawierało.

Możecie dodać dowolną ilość notatek, poprawiać te już istniejące, a także drukować je i eksportować do Excela.

Z OGNIKiem wszystkie notatki macie zawsze pod ręką !!!

Wydruki kasowe KP/KW

OGNIK posiada szereg funkcji ułatwiających pracę najmniejszym jednostkom.

Umożliwia między innymi wydruk wprowadzonych dokumentów kasowych KP i KW oraz sporządzenie raportu kasowego w oparciu o zapisy znajdujące się na koncie kasy.

Wygenerowane dokumenty KP i KW mogą być również zapisanie do pliku o formacie PDF.

Artykuł o tworzeniu raportu kasowego na podstawie dokumentów KP i KW dostępny jest tutaj.

Księgowość - zestawienia i raporty księgowe

Struktury JPK (Księgi, Vat, Faktury, KPiR)

Program Ognik umożliwia wygenerowanie plików w strukturach JPK wysyłanych przez podatników na żądanie urzędu skarbowego:

-JPK_KR - generowany z poziomu dziennika dla ksiąg handlowych;

-JPK_VAT (2 i 3) - "stara" ewidencja VAT która obowiązywała do 09.2020 r. ;

-JPK_V7 - "nowa" ewidencja VAT obowiązująca od 10.2020r. - więcej informacji na temat generowania i wysyłki "nowego" pliku JPK_VAT znajdziecie Państwo tutaj;

-JPK_FA (1 i 2 i 3) - generowany z poziomu faktur mini, w strukturze jednolitego pliku kontrolnego dla faktur sprzedażowych ;

-JPK_KPiR  - generowany z poziomu księgi dla KPiR.

Parametryzowanie zestawień

OGNIK umożliwia generowanie wszystkich niezbędnych zestawień, między innymi zestawienia obrotów i sald oraz zestawienia zapisów na wybranym koncie lub grupie kont analitycznych (zestawienie analityczne).

Tworząc dane zestawienie warto zwrócić uwagę na parametry i dodatkowe opcje jakie możemy wybrać przed wygenerowaniem zestawienia.

Dzięki bogatym opcjom parametryzowania zestawień otrzymacie Państwo takie zestawienie jakie jest Wam potrzebne !!! Każde z zestawień możecie ponadto wydrukować, lub zapisać do pliku Excela albo PDF, a także dostosować jego widok do własnych preferencji.

Artykuł jak tworzyć i filtrować spersonalizowane zestawienia dostępny jest tutaj.

Potwierdzenie sald

Kolejną funkcją w Ogniku Premium jest potwierdzenie sald pozwala na wydrukowanie, kont wygenerowanych w zestawieniu analityki. Możliwe jest wydrukowanie pełnego lub skróconego potwierdzenia sald.

Funkcjonalność Dziennika Zapisów

OGNIK zawiera Dziennik Zapisów do którego zostają przeniesione dokumenty księgowe, tuż po ich zaksięgowaniu z bufora.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości możliwy jest wydruk dziennika (dzienników) za kolejne okresy. Tutaj możecie zobaczyć jak wydrukować dziennik.

Program pozwala na renumerację zapisów z dziennika, a także na odksięgowanie wybranych dokumentów i przeniesienie ich z powrotem do bufora.

Możemy także otwierać i zamykać poszczególne miesiące i dokonywać storna (VAT, dekrety) znajdujących się w dzienniku zapisów. OGNIK to ogrom możliwości !!!

Funkcja - Zapisy na koncie

Funkcja Zapisy na koncie

W zakładce Plan Kont, w górnym menu znajduje się przycisk Zapisy na koncie.

Po wybraniu i zaznaczeniu konta na Planie Kont, możemy użyć tego właśnie przycisku, a OGNIK Premium wyświetli nam listę zapisów księgowych znajdujących się na wybranym przez Nas koncie księgowym. W zależności od wyboru użytkownika wyświetlona lista może zawierać lub nie, zapisy znajdujące się w buforze zapisów.

Funkcja ta umożliwia bardzo szybkie przeglądanie zawartości poszczególnych kont. Wystarczy zaznaczyć wybrane konto na planie kont, użyć przycisku ZAPISY NA KONCIE, a program wyświetli Państwu wszystkie operacje gospodarcze zarejestrowane na danym koncie księgowym.

Wyświetlanie zapisów na kontach z poziomu Zestawienia Obrotów i Sald

OGNIK Premium umożliwia wyświetlenie zapisów księgowych znajdujących się na kontach bezpośrednio z poziomu wygenerowanego Zestawienia Obrotów i Sald.

Aby wyświetlić zapisy dla danego konta należy po wyliczeniu "obrotówki" wybrać widok DRZEWKA, a następnie kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy w konto, którego zapisy chcemy wyświetlić.

Analogiczną funkcję odnaleźć można również w PLANIE KONT, w którym to po zaznaczeniu konta księgowego i użyciu opcji ZAPISY NA KONCIE możemy wyświetlić zapisy księgowe dla wybranego konta.

Opcja przegląd konta - notatki na planie kont

Opcja przeglądu konta pozwala na tworzenie notatek dotyczących na przykład salda, planowanych kompensat na koncie lub innych uzgodnień z kontrahentem.

Przydaje się ona szczególnie w przypadku, gdy rozrachunkami zajmuje się kilka osób.

Komentarze i notatki do kont księgowych widoczne są po wybraniu danego konta na planie kont i zawsze macie je Państwo pod ręką !!!

Podgląd dokumentów księgowych

W wielu miejscach programu możliwe jest wyświetlenie podglądu wprowadzonego wcześniej dokumentu księgowego.

Dzięki tej funkcji możemy uzyskać wgląd w szczegółowe dane zapisu księgowego, który widzimy na przykład na liście zapisów analitycznych, w rozrachunkach lub liście zapisów na danym koncie księgowym dostępnej w planie kont. OGNIK odpowiednim komunikatem poinformuje Państwa, że znajdujecie się w oknie podglądu. Wyświetlając okno podglądu dokumentu nie mamy możliwości edycji danych zawartych w tym oknie.

Raport kasowy z zapisów

Wiele z rozwiązań zastosowanych w programie powstało na życzenie jego użytkowników.

Przykładem może tu być wprowadzenie możliwości sporządzenia i wydrukowania raportu kasowego w oparciu o zapisy znajdujące się na koncie kasy. Funkcja ta przydaje się szczególnie w najmniejszych jednostkach.

Więcej informacji na temat tworzenia raportu kasowego w oparciu o zapisy znajdujące się na koncie kasowym znajdziecie Państwo tutaj.

Tabela przestawna

Program OGNIK zawiera różnorodne opcje prezentacji środków trwałych między innymi w postaci Tabeli Przestawnej.

Jest to narzędzie do analizy i prezentacji wprowadzonych środków trwałych.

Jeżeli planujesz pracę nad prognozami inwestycyjnymi i finansowymi dla banku to funkcja ta pomoże Ci w tym.

Bogate opcje filtrowania, grupowania i widoku umożliwiają prezentację i analizę danych zgodnie z potrzebami użytkownika programu.

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Sprawozdania na wiele okresów

Program OGNIK umożliwia liczenie sprawozdań finansowych. Zawarte w nim sprawozdania są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Użytkownik ma możliwość wyboru dnia na który zostanie sporządzone sprawozdanie.

Ponadto, OGNIK umożliwia wyliczanie sprawozdań na wiele okresów i wyświetlanie ich obok siebie, co znacznie ułatwia analizę tych sprawozdań.

Wygenerowane sprawozdania można wyeksportować do pliku o wybranym formacie, wydrukować lub zapisać do pliku PDF.

Łatwe wiązanie formuł sprawozdań (Drag&Drop)

Program OGNIK zawiera predefiniowane wzory wybranych sprawozdań finansowych, zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości.

Po dodaniu do poszczególnych pozycji sprawozdania odpowiednich, kont i formuł z nich utworzonych możemy wyliczyć wybrane sprawozdanie finansowe.

Dodawanie formuł w programie jest łatwe i szybkie, dzięki funkcji Przeciągnij i Upuść (Drag&Drop).

Wybierz pozycję sprawozdania do której chcesz dołączyć konto, a następnie przeciągnij i upuść to konto na tabelę składowych.

Wybierz saldo i znak dodanego konta i gotowe. Teraz możesz już wyliczać sprawozdania !!!

Mapa kont sprawozdań

Oprócz wzorów sprawozdań finansowych OGNIK zawiera tak zwaną mapę kont.

Ułatwia ona sprawdzenie czy wszystkie konta zostały ujęte do właściwych sprawozdań.

Jest to mapa (tabela) ukazująca powiązania pomiędzy poszczególnymi kontami, a pozycjami sprawozdań do wyliczenia których konta te (lub formuły z nich złożone) zostały użyte.

Ponieważ samo okno mapy kont jest nieedytowalne, istnieje możliwość jego eksportu do pliku Excel.

Funkcje ułatwiające pracę na przełomie roku

Kreator przeksięgowań wyniku

Program OGNIK posiada wbudowany kreator, umożliwiający automatyczne przeksięgowanie wyniku finansowego.

Funkcja ta przydaje się nam szczególnie na przełomie kolejnych lat obrotowych.

Wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami kreatora, dzięki któremu przeksięgowanie wyniku sprowadza się do wykonania kilku prostych czynności.

Kreator poinformuje nas o zakończonej operacji, a także wskaże ewentualne błędy i ostrzeżenia.

Więcej informacji na temat operacji przeksięgowania wyniku znajdziecie Państwo tutaj.

Kreator Bilansu Otwarcia

W OGNIKu bilans otwarcia pierwszego założonego roku wprowadzasz ręcznie. W kolejnych latach w automatycznym przeniesieniu bilansu pomoże Ci zawarty w programie Kreator !!!

Wskazujesz między innymi rok docelowy, oraz dokument do którego mają zostać wczytane zapisy bilansu i postępujesz zgodnie ze wskazówkami Kreatora.

Więcej informacji na temat automatycznego przenoszenia bilansu otwarcia znajdziecie Państwo tutaj.

Rozliczanie VAT

Możliwość włączenia lub wyłączenia VAT.

Z OGNIKiem macie Państwo możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji związanych z VAT.

Podczas wprowadzania danych charakteryzujących dodawany rok obrotowy, oprócz wyboru formy opodatkowania możecie podjąć decyzję odnośnie obsługi VAT w programie.

Jeżeli przez pomyłkę wyłączycie funkcje VAT, nie martwcie się możecie je włączyć później !!! Artykuł jak to zrobić macie dostępny tutaj. Późniejsze wyłączenie funkcji VAT jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w programie nie wprowadzono jeszcze dokumentów o seriach związanych z VAT.

Deklaracje VAT

OGNIK zawiera wszystkie niezbędne deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27).

Okna tych deklaracji mają prosty i intuicyjny wygląd, a dzięki funkcji tak zwanego "grzebyka" możecie Państwo szybko przełączać się pomiędzy poszczególnymi miesiącami (okresami) roku obrotowego.

Oczywiście podobnie jak w przypadku większości generowanych z programu zestawień, istnieje możliwość wydrukowania wyliczonej deklaracji.

Ponadto przy generowaniu deklaracji VAT-7 i VAT-7K macie możliwość w zależności od własnych potrzeb uwzględnienia lub nie zapisów z bufora.

Również dla tych deklaracji możliwe jest zastosowanie współczynnika VAT według którego rozliczany będzie podatek.

Dużym udogodnieniem w przypadku deklaracji VAT-UE i VAT-27 jest fakt, że generują się one samodzielnie w oparciu o wprowadzone do rejestrów programu zapisy księgowe o odpowiednim typie VAT.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT

Program OGNIK zawiera funkcję elektronicznej wysyłki deklaracji VAT.

Program pozwala na podpisanie deklaracji zarówno przy użyciu certyfikatu jak również - w przypadku deklaracji osób fizycznych - danymi autoryzacynymi.
Możliwe jest również zapisanie wysyłanej deklaracji do pliku XML.

Po wysłaniu deklaracji program w osobnym oknie informuje o postępach w wysyłce, a w przypadku jej prawidłowego przebiegu pobiera numer referencyjny UPO. Podczas sprawdzania statusu i pobierania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) pojawiają się komunikaty informujące o aktualnym statusie przetwarzania dokumentu. W przypadku otrzymania przez wysłaną deklarację statusu 200 potwierdzającego prawidłową wysyłkę możliwe jest wydrukowanie urzędowego potwierdzenia odbioru UPO.

Informacje o wysyłce, numer referencyjny UPO i status wysyłki są widoczne również na wydruku deklaracji.

Instrukcję dotyczącą generowania i elektronicznej wysyłki deklaracji VAT znajdziecie Państwo tutaj:

https://ognik.com.pl/instrukcje/generowanie-i-elektroniczna-wysylka-deklaracji-vat-w-programie-ognik-premium

Dynamiczny rejestr VAT

Moduł rejestru VAT został zaprojektowany tak, aby Państwo mieli możliwość generowania rejestrów o różnej postaci, dostosowanych do Waszych aktualnych potrzeb.

Dzięki bogatym funkcjom, grupowania i wybierania rejestr VAT w OGNIKu jest narzędziem niezwykle elastycznym.

Dzięki "grzebykowi" szybko przełączycie się pomiędzy poszczególnymi miesiącami.

Szeroki wachlarz parametrów, pozwoli Państwu na wygenerowanie rejestrów dla wybranych okresów, typów i stawek VAT. Tak utworzony rejestr możecie Państwo wydrukować lub eksportować do plików Excel i PDF.

Obsługa współczynników VAT

Jeżeli czasami potrzebujesz rozliczyć VAT proporcjonalnie za pomocą określonego współczynnika, to z OGNIKiem możesz zrobić to szybko i sprawnie.

Program umożliwia dodanie współczynnika VAT zarówno z poziomu rejestru VAT jak i deklaracji VAT.

Zapomnij o ręcznym wyliczaniu proporcji VAT. W OGNIKu wprowadzasz współczynnik i okres jego obowiązywania, a wyliczenia do deklaracji program przeprowadzi automatycznie, w oparciu o odpowiednio wybrane podczas wprowadzania dokumentów typy VAT.

Korekta kosztu i VAT

Opcja korekty kosztu i VAT umożliwia wyszukanie transakcji dających prawo i obowiązek do korekty kosztu i VAT.

W OGNIKu uzupełnienie okna korekty kosztów i VAT pozwoli na wyświetlenie nieopłaconych w odpowiednim terminie transakcji.

Na podstawie wprowadzonej przez użytkownika daty korekty, program automatycznie podpowie graniczne terminy płatności niezbędne do stworzenia tej korekty.

Wyliczony raport można wydrukować lub eksportować do pliku o wybranym formacie. Dzięki opcjom grupowania, filtrowania i widoku użytkownik może jeszcze lepiej dostosować wygląd raportu do swoich potrzeb.

Wygenerowany raport stanowi zestawienie nierozliczonych transakcji w ramach określonych terminów płatności. Do użytkownika należy samodzielne prześledzenie transakcji w celu określenia czy posiadają one prawo lub obowiązek do wykonania korekty.

Naliczanie podatku dochodowego

Wyliczanie podatków

Zawarty w programie kreator podatków służy do podania podstawowych danych dotyczących podatnika i podatków, dzięki którym OGNIK będzie mógł wyliczyć wielkość zobowiązania podatkowego w oparciu o parametry podatkowe zawarte w programie. Edycja danych dotyczących podatnika i obowiązujących go podatków możliwa jest na każdym etapie pracy z programem.

Użytkownik ma możliwość wyliczenia podatku dla wybranego miesiąca lub od razu dla całego roku obrotowego. Może też "zerować" wyliczone wcześniej podatki i dokonywać ponownego ich przeliczania.

Jeśli chcecie wiedzieć jak w OGNIKu wyliczać podatki zerknijcie tutaj.

Podatki z wielu firm, dla wielu podatników w różnych okresach i udziałach

Program OGNIK umożliwia naliczanie podatków CIT, PIT i PPE. Zawiera również definiowalne parametry podatkowe.

Dzięki rozbudowanym funkcjom możliwe jest naliczanie podatków dla jednego lub wielu podatników, co jest niewątpliwym udogodnieniem na przykład w przypadku spółek jawnych.

Moduł podatkowy pozwala na naliczanie podatku z wielu firm, za różne okresy, a także z różnych udziałów wspólników.

W firmach osób fizycznych ogromnym atutem jest możliwość zachowania kartotek i ustawień programu przy zmianie formy ksiąg z KH na KPiR i odwrotnie. Również podatki mogą być tam liczone w różnych proporcjach i z różnych firm o różnej formie ksiąg.

Zapisy na kontach nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

OGNIK umożliwia wyświetlenie zapisów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.

Zapisy te znajdują się na kontach wynikowych obojętnych podatkowo, czyli takich które nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu podatku.

Lista zapisów może być przez Państwa wydrukowana lub eksportowana do pliku Excel.

Dodawanie składowych podatku

Wyliczając podatki należy uwzględnić dodatkowe dane takie jak odliczenia, przychody lub koszty, które nie zostały ujęte w programie.

W OGNIKu użytkownik ma możliwość edytowania składowych (przychodów, kosztów i odliczeń) wchodzących w skład podatków danego podatnika.

Możecie Państwo dodawać przychody bądź też koszty wpływające na wartość wyliczanego podatku, a także dodawać odliczenia zarówno od dochodu jak i od ostatecznej wartości wyliczonego podatku.

W każdej chwili możliwa jest edycja lub usunięcie wybranej pozycji przychodów, kosztów bądź odliczeń.

Wydruk tabeli podatkowej

Podobnie jak w przypadku większości zestawień wygenerowanych w OGNIKu, także dla tabeli podatkowej możliwy jest jej wydruk. Wyświetloną tabelę podatkową możemy wydrukować zarówno w widoku bieżącym jak i dla całego okresu rozliczeniowego. Możecie Państwo również wyeksportować tabelę podatkową do pliku o wybranym formacie, a także zapisać ją do pliku PDF.

Ewidencje: środków trwałych, wyposażenia i rozliczanie RMK

Plan amortyzacji

Program daje możliwość wyliczenia planu amortyzacji dla danego środka trwałego.

Dodatkowo ten wygenerowany plan amortyzacji wyposażony jest w możliwość dostosowywania opcji widoku (miesięczny, kwartalny i roczny).

OGNIK zawiera również tabelę amortyzacyjną, przestawiającą wykaz wszystkich środków trwałych wraz z ich danymi i aktualizującą się po wprowadzeniu każdego nowego środka trwałego.

To dzięki niej automatycznie zaksięgujecie odpisy amortyzacyjne !!!

Obsługa amortyzacji podatkowej i bilansowej

OGNIK daje Państwu możliwość tworzenia wspólnej lub niezależnej od siebie amortyzacji bilansowej i podatkowej dla każdego wprowadzonego środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Również odpisy amortyzacyjne mogą być naliczane tylko dla wybranej formy amortyzacji lub dla obydwu form jednocześnie.

Ponadto program zawiera pełny plan amortyzacji bilansowej i podatkowej na wszystkie lata w ujęciu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.

Obsługa amortyzacji sezonowej

W przypadku odrębnego naliczania odpisów amortyzacji bilansowej i podatkowej, OGNIK uwzględnia szczególny przypadek amortyzacji środków trwałych, jakim jest amortyzacja sezonowa.

Program umożliwia dowolne wybranie miesięcy w jakich dany środek trwały będzie amortyzowany.

Właśnie dla tych miesięcy odpisy amortyzacyjne zostaną naliczone.

Ponadto macie Państwo wybór czy odpisy amortyzacji sezonowej mają być naliczane podatkowo i bilansowo, czy tylko podatkowo.

Obsługa ulepszeń środków trwałych

OGNIK umożliwia również obsługę ulepszeń i pogorszeń środków trwałych.

Wystarczy dodać ulepszenie lub pogorszenie wprowadzając jego datę, kwotę i rodzaj, a następnie przeliczyć odpisy amortyzacyjne.

Naliczone odpisy uwzględniają wartości dodanych ulepszeń i pogorszeń.

Dzięki wprowadzeniu tej funkcji, moduł środki trwałe został jeszcze lepiej dostosowany do różnorodnej specyfiki działalności użytkowników programu i ich wymagań.

Kreator księgowań amortyzacji

OGNIK pozwala na automatyczne naliczanie amortyzacji.

Ponadto program zawiera kreator księgowań amortyzacyjnych, który dostępny jest z poziomu tabeli amortyzacyjnej.

Tabela ta aktualizowana jest automatycznie po wprowadzeniu kolejnych środków trwałych.

Dzięki kreatorowi księgowań amortyzacji szybko i sprawnie zaksięgujecie Państwo zawarte w tabeli amortyzacyjnej odpisy od razu do bufora.

Wydruk i eksport środków trwałych

OGNIK oprócz wydruku kartoteki jednego (wybranego) lub wszystkich wprowadzonych środków trwałych, umożliwia także wydruk dokumentów OT, LT i PT.

Każdy z tych wydruków można zapisać do pliku PDF.

Możliwy jest także eksport kartoteki wszystkich środków trwałych do Excela, HTML lub XML.

Dodatkowe opcje w środkach trwałych

OGNIK posiada dodatkowe funkcje służące do administrowania kartoteką środków trwałych.

Umożliwia on przeładowanie danych, czyli ułożenie wprowadzonych środków trwałych według daty ich wprowadzenia.

Ponadto możliwa jest renumeracja środków trwałych, czyli automatyczne nadanie im kolejnych numerów (1,2,3....itd.) bez obawy, że któryś z numerów zostanie pominięty.

Dzięki temu OGNIK pozwala uniknąć błędu wynikającego z ewentualnej ręcznej numeracji środków trwałych.

Dostosowanie widoku środków trwałych

Dzięki zawartym w OGNIKu opcjom wyszukiwania, filtrowania i grupowania wprowadzonych środków trwałych, możecie Państwo dostosowywać wygląd okna środków trwałych do swoich własnych potrzeb.

Funkcje te pomagają także w szybkim wyszukaniu odpowiednich pozycji środków trwałych, a także w przedstawieniu danych zawartych w tej kartotece w pożądany przez Państwa sposób.

Możliwe jest również wyświetlenie w stopce okna, podsumowania dotyczącego ilości zapisów i wartości wprowadzonych środków trwałych.

Koszty rozliczane w czasie - RMK

Specjalnie na życzenie użytkowników programu, w OGNIKu wprowadzona została możliwość ujmowania kosztów rozliczanych w czasie.

To niestandardowe rozwiązanie bardzo ułatwi Państwu pracę z programem.

OGNIK zawiera odrębną grupę RMK, dla której podobnie jak dla amortyzacji środków trwałych możecie Państwo wygenerować tabelę przedstawiającą rozliczenie tych kosztów na przełomie kolejnych okresów (miesiąc, kwartał, rok).

Ewidencja wyposażenia

OGNIK umożliwia prowadzenie ewidencji wyposażenia. Możecie Państwo dodawać i edytować wyposażenie, a także prezentować go w postaci listy wyposażenia.

Ponadto w oknie składników wyposażenia, po kliknięciu w dany składnik możecie Państwo szybko wyświetlić szczegóły go dotyczące.

Możliwy jest również wydruk listy ewidencji wyposażenia, a także jej eksport do pliku o jednym z wybranych formatów.

Dostępne opcje widoku pozwalają na wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie wprowadzonych elementów wyposażenia i umożliwiają dostosowanie widoku okna do własnych preferencji. Możliwe jest również wyświetlenie łącznej wartości wszystkich elementów wyposażenia znajdujących się na liście.

Ciekawostkę stanowi fakt, że dla każdego elementu wyposażenia mamy możliwość zapisania zdjęcia lub skanu dokumentu z nim związanego.

Prowadzenie rozrachunków

Łatwe wiązanie rozrachunków (Drag&Drop)

OGNIK umożliwia prowadzenie rozrachunków z kontrahentami. Jest to niezwykle istotna funkcja programu, mająca szczególne znaczenie w większych podmiotach.

Moduł rozrachunków został zaprojektowany tak, aby ich rozliczanie było szybkie, proste i intuicyjne dla użytkownika.

Dlatego też rozrachunki wyposażone zostały w funkcję Przeciągnij i Upuść (Drag&Drop), dzięki której łączenie transakcji może odbywać się za pomocą myszki. Znajdź odpowiednie rozliczenie, "przeciągnij i upuść" je na wybraną transakcję i gotowe !!!

Wiekowanie

Ognik Premium z poziomu rozrachunków pozwala na użycie funkcji wiekowania.

Funkcja ta wyświetla nierozliczone rozrachunki (zarówno należności jak i zobowiązania) w podziale na termin płatności z rozbiciem na określone przedziały czasowe.

Wydruk potwierdzenia salda

OGNIK umożliwia wydruk potwierdzeń sald, dla kont wygenerowanych w zestawieniu analitycznym.

Macie Państwo możliwość wydruku zarówno pełnego jak i skróconego potwierdzenia salda.

Dane kontrahenta dla którego sporządzacie potwierdzenie oraz dokumenty księgowe mające wpływ na saldo wczytywane są automatycznie.

Zaciąganie dla kontrahentów ruchunków bankowych z białej listy

Ogniku Premium ma możliwość zaciągania dla poszczególnych kontrahentów ich rachunków bankowych z białej listy.

Funkcja ta jest szczególnie pomocna gdy chcemy zaimportować do programu pliki wyciągów bankowych np. z plików o formacie MT940.

Powiązanie numeru rachunku bankowego z kontrahentem oraz jego rozrachunkowym kontem księgowym, pozwoli na zaczytanie tego konta rozrachunkowego do dekretów importowanego wyciągu bankowego.

Funkcja jest dostępna dla posiadaczy wykupionego abonamentu na 2021 r. oraz w wersji programu od 1.8.18

Wydruk i eksport rozrachunków

OGNIK umożliwia wydruk rozrachunków zarówno dla bieżącego (wybranego) konta, jak i dla wszystkich widocznych kont rozrachunkowych.

Wydruk przedstawia wszystkie zarejestrowane na koncie rozrachunkowym transakcje, ich kwoty oraz sumy jakie pozostały do rozliczenia.

Ponadto widać na nim wszystkie wpłaty (rozliczenia), które należy jeszcze rozliczyć.

Program umożliwia również eksport rozrachunków do pliku o formacie Excel, HTML, XML lub TXT, a także zapis wydruku jako pliku PDF.

Wystawianie faktur

Autonumeracja faktur

Program OGNIK Premium umożliwia automatyczną numerację faktur sprzedaży wystawianych przez użytkownika w module Faktury Mini. Aby wystawiane faktury były automatycznie numerowane użytkownik musi zdefiniować numerację faktur i cykl ich numerowania.

Więcej informacji na temat autonumeracji faktur mini znajdą państwo w artykule " Autonumeracja faktur - jak włączyć, jak resetować numery "

Faktury

Już teraz macie Państwo możliwość wystawiania w OGNIKu faktur sprzedaży. Umożliwia to bardzo prosty w obsłudze dodatek Faktury mini.

Dodatek ten zapewnia, integrację kontrahentów i numeracji systemowej z Księgą jak również automatyczne księgowanie faktur.

Dodaj towary lub usługi do cennika i wystawiaj faktury, a w razie potrzeby drukuj je i zapisuj w postaci PDF - prawda, że super proste !!!

Wystawianie faktur

OGNIK zawiera moduł Faktur mini umożliwiający wystawianie faktur w oparciu o cennik towarów i usług. Moduł ten jest zintegrowany z Księgą, dzięki czemu po wystawieniu faktury możemy ją od razu zaksięgować.

Możliwa jest również edycja dotychczas wystawionych faktur, a także ich automatyczny podgląd i wydruk tuż po wystawieniu. Z poziomu listy faktur możemy dokonać również eksportu wybranej faktury do jednego z dostępnych formatów.

Mamy także możliwość zapisania wystawionej faktury do pliku PDF.

Klonowanie faktur mini

Ognik Premium umożliwia klonowanie wystawionych wcześniej w module faktur mini faktur sprzedażowych. Funkcję tą można uruchomić z poziomu listy wystawionych faktur.

W module faktury mini należy wybrać z lewego Menu zakładkę faktury. Aby sklonować wystawione faktury należy następnie z górnego menu wybrać kolejno przycisk opcje, a następnie pokaż klonowanie.

Więcej na temat klonowania faktur mini mogą Państwo odszukać w instrukcji

Lista wystawionych faktur - opcje widoku

Okno listy faktur służy do wyświetlania wystawionych przez użytkownika dokumentów.

Wyposażone jest ono w różnorodne opcje widoku, dzięki którym możecie Państwo dostosowywać jego wygląd do swoich preferencji.

Możecie także wyszukiwać interesujące Was pozycje, a także grupować, filtrować i wyświetlać je w pożądany sposób.

Jeżeli przesadzicie z modyfikacjami zawsze możecie przywrócić domyślny widok okna listy faktur.

Dwa sposoby wystawiania faktur

OGNIK umożliwia wybór sposobu opracowania faktury. To do Was należy podjęcie decyzji odnośnie sposobu wyliczenia wystawianej faktury.

Możemy wystawiać faktury w oparciu o kwotę brutto lub netto.

Ponadto na etapie wystawiania faktury macie Państwo możliwość dodania nowej serii dokumentu lub sposobu płatności.

Opcja ta przydaje się szczególnie wtedy, gdy chcecie stworzyć dla wystawianego dokumentu serię lub sposób płatności, których dotychczas nie używaliście i nie są one dostępne w kartotekach programu.

Cennik towarów i usług

OGNIK zawiera cennik towarów i usług, umożliwiający dodawanie i określenie parametrów towarów i usług, wykorzystywanych następnie przy wystawianiu faktur.

Lista towarów i usług może być wydrukowana lub eksportowana do pliku o określonym formacie, a towary i usługi zawarte na liście mogą być przez Państwa edytowane i usuwane.

Opcje grupowania i filtrowania umożliwiają dostosowanie widoku okna cennika do własnych preferencji. Możecie również zapisać widok okna tak aby za każdym razem podczas otwierania miało ono identyczny wygląd.

Każdemu wprowadzanemu towarowi lub usłudze możecie Państwo przyporządkować odpowiednią cenę, jednostkę miary i stawkę VAT. W razie potrzeby możliwe jest utworzenie nowych stawek VAT i jednostek miary.

Sprawna i szybka praca z kartoteką kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w OGNIKu umożliwiają szybkie wyszukanie pożądanego kontrahenta.

Okno kartoteki wyposażone zostało w tak zwany "grzebyk" pozwalający na szybkie przełączanie widoku pomiędzy poszczególnymi literami alfabetu (początkowymi literami z nazw kontrahentów).

Dzięki zaawansowanym opcjom filtrowania i grupowania możecie Państwo dostosować widok listy kontrahentów do swoich własnych preferencji i potrzeb.

Możecie również dzięki pełnotekstowej wyszukiwarce, szybko znaleźć właściwego kontrahenta znajdującego się w kartotece.

Wieloletnie kartoteki kontrahentów

Kartoteka kontrahentów w OGNIKu jest kartoteką wieloletnią. Oznacza to, że kontrahent dodany w dowolnym roku będzie dostępny we wszystkich innych latach, także tych starszych.

Lista kontrahentów zawiera informacje o wszystkich kontrahentach, którzy zostali wprowadzeni do programu.

Umożliwia ona dodawanie kontrahentów, a także późniejszą ich edycję lub usunięcie.

Podobnie jak w przypadku innych zestawień możemy wydrukować kartotekę kontrahentów lub zapisać ją do pliku PDF. Możliwy jest również jej eksport, także do pliku wymiany o formacie CSV, dzięki czemu możemy przenosić kartoteki kontrahentów pomiędzy poszczególnymi podmiotami prowadzonymi w OGNIKu.

Tworzenie kont na etapie dodawania kontrahenta

Tworząc program OGNIK staramy się, aby był on dla Państwa jak najbardziej intuicyjny, łatwy i szybki w obsłudze, a jednocześnie oferował jak największą ilość niezbędnych i przydatnych Państwu funkcji. Dlatego też już na etapie dodawania nowego kontrahenta możecie Państwo utworzyć mu konto księgowe, które będzie widoczne w planie kont.

A to znacznie usprawni i przyspieszy Państwa pracę !!! Wystarczy wybrać typ kontrahenta oraz sposób utworzenia dla niego konta i gotowe !!!

Grupy kontrahentów

Kartoteki kontrahentów zawarte w OGNIKu mają na celu usprawnienie Państwa pracy.

W uporządkowaniu kontrahentów pomagają tak zwane grupy, dzięki którym możemy przydzielać poszczególnych kontrahentów do wcześniej utworzonych grup.

Funkcja ta ma na celu zapewnienie porządku w kartotekach oraz jeszcze sprawniejsze sprawowanie kontroli nad wprowadzonymi do programu kontrahentami.

Wiele adresów dla kontrahenta

Jest to funkcja bardzo przydatna w przypadku zmiany adresu przez kontrahenta lub w sytuacji, gdy dany kontrahent posiada kilka adresów.

Dzięki niej możecie Państwo dodać do kontrahenta dowolną ilość alternatywnych adresów. Dodacie je błyskawicznie dzięki wyszukiwarce miejscowości.

Możecie także określić datę od kiedy dany adres obowiązuje !!!

Notatki i Kontakty w danych kontrahenta

Każdy założony w programie OGNIK kontrahent, może mieć wprowadzone dodatkowe szczegóły, takie jak kontakty i notatki.

Już nie musicie Państwo szukać danych kontaktowych kontrahenta na fakturach lub w internecie.

Wszystkie dane takie jak e-mail, numer telefonu macie Państwo w programie i w razie potrzeby szybko kontaktujecie się z kontrahentem.

Możecie również wprowadzić dodatkowe notatki i informacje, które będą Wam przydatne podczas pracy z tym kontrahentem.

Wieloletnie kartoteki

W OGNIKu kartoteki kontrahentów, serii, opisów i wiele innych są kartotekami wieloletnimi.

Co to oznacza dla Państwa jako głównego użytkownika programu?

Dodając w dowolnym roku kontrahenta, serię czy też opis będą one dostępne we wszystkich latach, także w tych starszych. Wieloletnie są także w programie konta księgowe !!!

Zakładając je możemy zaznaczyć okresy w których dane konto będzie widoczne. Pomyśl jak proste, dzięki temu staje się uzupełnianie zaległości z poprzednich lat !!! Nawet jeśli w poprzednich latach konto nie funkcjonowało !!!

Wbudowane słowniki/kartoteki programu

Podkategorie