Sekcja KARTOTEKI dostępna jest wraz z każdym innym modułem programu.

Kartoteki zawarte w programie mają na celu usprawnienie Państwa pracy w OGNIKu. Program umożliwia obsługę kartotek terytorialnych (słownik wszystkich miejscowości w kraju), jak również kartotek użytkowników programu, urzędów skarbowych, walut, stawek VAT, sposobów płatności, opisów księgowych, kontrahentów, serii dokumentów, itp. Wszystkie z dostępnych w programie kartotek są w pełni edytowalne i pozwalają na dodawanie do nich nowych elementów (pozycji), jak również na edycję i usunięcie elementów znajdujących się w kartotekach.

Możliwości i funkcje sekcji Kartoteki przedstawione zostały poniżej:

 • Możliwość dodawania nowych serii dokumentów,
 • Możliwość wyboru dla każdej serii sposobu obsługi oraz lat obrotowych w których dana seria ma być dostępna,
 • Edycja wprowadzonych serii dokumentów oraz możliwość usunięcia zbędnych serii,
 • Kartoteki opisów księgowych pozwalająca na dodanie opisów używanych w księgowanych dokumentach,
 • Edycja i usuwanie istniejących opisów księgowych,
 • Eksport listy opisów księgowych do pliku EXCEL, HTML, XML, TXT,
 • Funkcja czyszczenia listy opisów księgowych – możliwość usunięcia wszystkich opisów księgowych „za jednym razem”, a także usunięcia opisów zawierających określone znaki lub cyfry,
 • Wyszukiwarka opisów księgowych,
 • Funkcja dodawania sposobów płatności – wprowadzone sposoby płatności mogą być edytowane i usuwane przez użytkownika,
 • Funkcja dodawania stawek VAT – możliwość oznaczenia w jakich latach obrotowych stawki te mają być widoczne,
 • Możliwość edycji i usuwania wprowadzonych stawek VAT,
 • Dodawanie walut do kartoteki wraz z możliwością późniejszej ich edycji i usuwania,
 • Wbudowana kartoteka Urzędów Skarbowych wraz z ich rachunkami bankowymi,
 • Możliwość dodawania przez użytkownika Urzędów Skarbowych oraz edycji i usuwania Urzędów znajdujących się w kartotece,
 • Automatyczna funkcja aktualizacji urzędów,
 • Wbudowane w program słowniki miejscowości, gmin, powiatów, województw i krajów z możliwością dodawania, edytowania i usuwania poszczególnych pozycji z tych słowników.