Szybki, kompletny i sprawdzony program księgowy.

Moduł służy do prowadzenia ksiąg handlowych. Zawiera potrzebne zestawienia, deklaracje, raporty i sprawozdania finansowe wymagane przez przepisy w postaci zgodnej z ustawą o rachunkowości. Zawiera wbudowany plan kont i ustawienia oraz unikatowy mechanizm szablonów księgowych pozwalający na zaksięgowanie pojedynczej faktury nawet w 15 sekund. Wiele rozwiązań w programie powstało na życzenie użytkowników, jak np. raport kasowy oparty o zapisy, możliwość klonowania dokumentów i setki innych funkcji.

Wybrane funkcje modułu Księga Handlowa:

 • Wyjątkowy mechanizm szablonów księgowych - łatwych w tworzeniu i pozwalających na bardzo szybkie księgowanie,
 • Wzorcowy plan kont i ustawienia programu pozwalające bardzo szybko zacząć pracę,
 • Sprawozdania finansowe - pełne, uproszczone i mikro,
 • Bufor zapisów, pozwalający na poprawianie dokumentów przed ich ostatecznym zaksięgowaniem,
 • Rejestry VAT i deklaracje VAT-7/7K i VAT-UE/UEK,
 • Rozliczanie VAT współczynnikiem,
 • Korekty kosztu i VAT dot. transakcji niezapłaconych w terminie,
 • Obsługa wielostopniowego planu kont, który może być wieloletni,
 • Wieloletnie kartoteki, kontrahentów, serii, opisów i in.,
 • Dodatkowe rejestry dla kontrahentów, np. Adresy, Kontakty, Banki, Notatki,
 • Dowolna ilość dzienników księgowych, np. Banki, KASA, PK itp.,
 • Dowolna ilość serii dokumentów, np. Faktury A, Faktury B itp.,
 • Rozrachunki z kontrahentami, w tym szybkie łączenie transakcji myszką (przeciągnij i upuść),
 • Wydruki wymagane przez ustawę o rachunkowości i zgodne z ustawą: Zestawienie Obrotów i Sald, Zestawienie Zapisów na Kontach Analitycznych, Dziennik Zapisów i inne,
 • Wydruki polecenia księgowania i listy dekretów,
 • Dynamiczne raporty z opcjami filtrowania, sortowania i grupowania po wszystkich polach,
 • Naliczanie podatku PIT, CIT, PIT-5L jednego lub dla wielu podatników (przydatne np. w spółkach jawnych),
 • Dowolna długość roku obrotowego (w ramach przewidzianych ustawą) plus możliwość zmiany lub skrócenia roku, np. w przypadku likwidacji spółki,
 • Eksport większości tabel do Excela, z uwzględnieniem ich aktualnego wyglądu, w tym sortowania i grupowania rekordów,
 • Rozbudowana analiza danych księgowych o oparciu o tabelę przestawną, np. koszty w układzie miesięcznym/rocznym itp., również w okresach wieloletnich,
 • Zarządzanie dostępem użytkowników do poszczególnych firm/sekcji programu,
 • Stabilna baza danych oparta o serwer sql i bardzo łatwa archiwizacja danych,
 • Wbudowany słownik miejscowości,
 • Ułatwienia księgowania – podpowiadanie dat, serii i opisów wprowadzanych dokumentów,
 • Możliwość odizolowania rozrachunków ze starszych lat i rozpoczęcie ich rozliczania od Bilansu Otwarcia bieżącego roku,
 • Miesięczna lub roczna numeracja dzienników,
 • Możliwość  zakładania nieograniczonej liczby dzienników,
 • Zakładanie grup użytkowników programu i nadawanie im indywidualnych uprawnień,
 • System skórek umożliwiający dostosowanie wyglądu programu do własnych preferencji,
 • Możliwość dodawania nowych dzienników i serii dokumentów z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego,
 • Możliwość dodawania nowego kontrahenta z poziomu wprowadzanego dokumentu,
 • Możliwość dodawania sposobów płatności z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego,
 • Opcja kontroli kręgu kosztów 4/490/5,
 • Możliwość dodawania nowych stawek VAT z poziomu wprowadzania nowego dokumentu księgowego,
 • Możliwość dodawania nowych kont księgowych z poziomu wprowadzania nowego dokumentu księgowego,
 • Opcja dodawania notatek do poszczególnych zapisów księgowych (dekretów) w dokumencie,
 • Możliwość edycji dokumentów wprowadzonych do bufora zapisów,
 • Klonowanie „powtarzalnych” dokumentów z miesiąca na miesiąc,
 • Bogate opcje wyszukiwania, filtrowania i grupowania i zaznaczania zapisów w buforze,
 • Możliwość wyświetlenia na liście zapisów w buforze, również zaksięgowanych dokumentów z Dziennika,
 • Opcja miesiąca kontekstowego – przyspieszająca wprowadzanie dokumentów (automatyczna „podpowiedź” miesiąca księgowania),
 • Możliwość księgowania bieżącego, wybranych lub wszystkich widocznych zapisów z bufora do dziennika,
 • Wydruk Polecenia Księgowania,
 • Wydruk dokumentów Kasa Przyjmie (KP) i Kasa Wyda (KW),
 • Eksport listy zapisów z bufora do pliku do wybranym formacie,
 • Opcja Notatek podręcznych,
 • Funkcja Szablonów księgowych – skracających czas wprowadzania dokumentu nawet do 15 sekund,
 • Możliwość renumeracji liczb porządkowych dekretów w poszczególnych dokumentach,
 • Opcja wycofania z bufora wystawionej w programie faktury z powrotem do modułu Faktury mini,
 • Zapisanie widoku okna Bufora zapisów i dostosowanie jego wyglądu do indywidualnych preferencji użytkownika,
 • Szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi zakładkami programu,
 • Możliwość podglądu dokumentów zaksięgowanych w Dzienniku,
 • Opcja wydruku dziennika zapisów,
 • Eksport dziennika zapisów do pliku o wybranym formacie,
 • Możliwość odksięgowania zapisów z dziennika i przeniesienie ich z powrotem do bufora zapisów,
 • Funkcja ZAMKNIJ/OTWÓRZ Miesiąc – zamykanie i otwieranie poszczególnych miesięcy roku obrotowego,
 • Renumeracja zapisów w dzienniku według ich daty księgi,
 • Wyświetlanie szczegółów zapisów dla dokumentów znajdujących się w Dzienniku,
 • Możliwość wygenerowania zestawienia analitycznego za dowolny okres, dla dowolnego konta lub zakresu kont,
 • Zestawienie analityczne w zależności od potrzeb użytkownika może uwzględniać lub nie zapisy z bufora oraz bilans otwarcia,
 • Opcja Pomiń puste – pozwalająca na pominięcie w wygenerowanym zestawieniu analitycznym kont na których nie ma żadnych zapisów,
 • Możliwość ukrycia numeru systemowego dokumentów na wydruku zestawienia analitycznego,
 • Wydruk zestawienia analitycznego lub jego eksport do pliku o wybranym formacie,
 • Wydruk pełnego lub skróconego potwierdzenia salda,
 • Wydruk raportu kasowego sporządzonego na podstawie zapisów na koncie KASA,
 • Możliwość wyświetlenia zapisów na kontach obojętnych podatkowo (nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów),
 • Podgląd pojedynczego dokumentu z poziomu zestawienia analitycznego,
 • Szybkie „rozwijanie i zwijanie” zapisów z poszczególnych kont zestawienia analitycznego,
 • Szybki powrót do bufora zapisów praktycznie z każdego miejsca w programie,
 • Możliwość wygenerowania zestawienia obrotów i sald na dowolny dzień,
 • Zestawienie obrotów i sald generowane dla dowolnego konta lub zakresu kont,
 • W zależności od potrzeb użytkownika zestawienie obrotów i sald może zawierać lub nie zapisy z bufora,
 • Możliwość wyświetlenia zestawienia obrotów i sald z pominięciem kont na których nie znajdują się żadne zapisy, lub/i z pominięciem kont których saldo wynosi 0 (zero),
 • Wyświetlenie zestawienia obrotów i sald dla wybranych dzienników i/lub serii dokumentów,
 • Szeroki wybór opcji widoku zestawienia obrotów i sald,
 • Wyświetlanie zapisów na kontach księgowych bezpośrednio z poziomu Zestawienia Obrotów i Sald – widok Drzewka,
 • Możliwość wydruku zestawienia obrotów i sald, a także jego eksportu do pliku o wybranym formacie,
 • Wbudowany kreator przeksięgowania wyniku,
 • Kreator przenoszenia Bilansu Otwarcia – pozwalający na automatyczne przeniesienie bilansu,
 • Kreator wyliczania Podatków,
 • Szybkie wprowadzania danych adresowych podatnika za pomocą opcji Użyj danych firmy,
 • Możliwość wyliczania podatku z wielu firm (podmiotów) w różnym udziale procentowym,
 • Dodawanie składowych do wyliczanych podatków (przychody i koszty, a także odliczenia od dochodu i od podatku),
 • Wydruk wyliczonych podatków w formie widoku bieżącego i tabeli rocznej,
 • Eksport tabeli podatkowej do pliku o formacie Excel, HTML lub XML,
 • Możliwość wyliczania podatków dla poszczególnych miesięcy pojedynczo lub „od razu” dla całego roku obrotowego,
 • Opcja dodawania nowych zestawów stawek podatkowych,
 • Wyświetlanie zapisów na kontach nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • Wyświetlania wyliczonych podatków w formie formularza i tabeli podatkowej,
 • Szybki powrót „z podatków” do bufora zapisów,
 • Generowanie rejestru VAT dla dowolnego przedziału czasowego w ramach jednego roku obrotowego,
 • Możliwość wyświetlenia rejestru VAT dla wszystkich lub wybranych typów VAT i stawek VAT-owskich,
 • Wyświetlenie rejestru VAT z uwzględnieniem lub nie zapisów z bufora,
 • Opcja pozwalająca na ustawienie współczynnika rozliczenia VAT,
 • program dostosowany jest do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
 • Wydruk szczegółowego rejestru VAT lub/i podsumowania według typów VAT,
 • Eksport rejestru VAT do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML i TXT,
 • Szybki powrót z rejestru VAT do Bufora Zapisów,
 • Funkcja „grzebyka” pozwalająca na szybkie przełączanie się użytkownika pomiędzy poszczególnymi miesiącami roku obrotowego, za które wygenerowany został rejestr VAT,
 • Bogate opcje widoku Rejestru VAT umożliwiające dostosowanie wyglądu rejestru do preferencji użytkownika,
 • Generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
 • możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji VAT,
 • Możliwość wygenerowania deklaracji VAT zarówno z uwzględnieniem zapisów z bufora jak i bez ich uwzględniania,
 • Wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ich eksport do pliku PDF,
 • Możliwość ustawienia współczynnika rozliczenia VAT z poziomu deklaracji VAT,
 • Szybki powrót do Bufora zapisów praktycznie z każdego miejsca w programie,
 • „Grzebyk” pozwalający na szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi miesiącami/kwartałami za które wyliczone zostały deklaracje VAT,
 • Okno podpowiedzi informujące o ewentualnych błędach w deklaracjach,
 • Możliwość generowania deklaracji VAT-UE,
 • Wyliczanie deklaracji VAT-UE zarówno w cyklu miesięcznym jak i kwartalnym,
 • Wyświetlanie deklaracji VAT-UE w układzie poziomym oraz w widoku kart,
 • Funkcja dopisywania (uzupełniania) pustych wierszy do deklaracji VAT-UE,
 • Wydruk deklaracji VAT-UE oraz możliwość zapisania jej do pliku PDF,
 • Deklaracja VAT-UE generowana automatycznie na podstawie odpowiednich typów VAT użytych we wprowadzanych dokumentach księgowych,
 • Szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi miesiącami lub/i kwartałami deklaracji VAT-UE i VAT-27 możliwe dzięki funkcji „grzebyka”,
 • Generowanie deklaracji VAT – 27 zarówno w ujęciu miesięcznym jak i kwartalnym,
 • Wydruk deklaracji VAT-27 i jej zapis do pliku o formacie PDF,
 • Możliwość wyboru widoku wyświetlania deklaracji VAT-27 – widok poziomy i widok kart,
 • Funkcja dopisywania pustych wierszy do deklaracji VAT-27,
 • Możliwość wczytania wzorcowego Planu Kont,
 • W pełni edytowalny Plan Kont – użytkownik może dodawać nowe konta, edytować konta bieżące, oraz usuwać zbędne, a także rozbudowywać Plan Kont o analitykę,
 • Możliwość nadawania kontom księgowym odpowiednich typów – wykorzystywane są one później przy rozliczaniu rozrachunków lub wyliczaniu podatków,
 • Funkcja Kont Wieloletnich – użytkownik może od razu zaznaczyć widoczność konta w kilku latach obrotowych – funkcja przydatna szczególnie podczas księgowania zaległości,
 • Wydruk listy kont,
 • Eksport Planu Kont do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML, TXT oraz do pliku CSV,
 • Możliwość zaimportowania Planu Kont z pliku o rozszerzeniu CSV,
 • Dodatkowe okno wyszukiwania kont księgowych,
 • Opcja szybkiego „zwijania” i „rozwijania” wszystkich poziomów (analityk) planu kont,
 • Możliwość naprawienia struktury planu kont w razie wystąpienia błędów,
 • Wyświetlanie zapisów na kontach księgowych bezpośrednio z poziomu planu kont,
 • Możliwość wyświetlenia zapisów na kontach księgowych z poziomu planu kont z ujęciem zapisów znajdujących się w buforze lub bez ich ujmowania,
 • Wydruk listy zapisów, a także eksport tej listy do pliku o formacie PDF, EXCEL, HTML, XML i TXT,
 • Wyświetlona lista zapisów księgowych może zawierać lub nie opisy księgowe,
 • Opcja przeglądu konta umożliwiająca dodawanie, poprawianie i usuwanie komentarzy do danego konta z planu kont,
 • Wydruk rozrachunków dla bieżącego konta oraz dla wszystkich widocznych kont,
 • Opcja korekty kosztu i VAT,
 • Eksport widoku rozrachunków do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML lub TXT,
 • Filtr rozrachunków pozwalający na wyświetlenie: wszystkich kont, kont rozliczonych lub kont nierozliczonych,
 • Powiązanie konta księgowego z kontrahentem – ułatwiające funkcjonowanie szablonów księgowych,
 • Możliwość zmiany transakcji na rozliczenie i odwrotnie,
 • Opcja umożliwiająca wyświetlenie lub nie transakcji już rozliczonych,
 • Możliwość usuwania z rozrachunków pojedynczych transakcji i rozliczeń,
 • Szereg opcji dodatkowych pozwalających między innymi na: usunięcie wszystkich rozrachunków dla wybranego konta, odtworzenie usuniętych uprzednio rozrachunków oraz optymalizację rozrachunków,
 • Dowiązywanie rozrachunków metodą „przeciągnij i upuść” lub „klasycznie”,
 • Możliwość odwiązania powiązanych uprzednio rozrachunków,
 • Wyświetlenie rozrachunków w poziomym i pionowym widoku okna,
 • Rozbudowane opcje wyświetlania rozrachunków umożliwiające ich filtrowanie i grupowanie,
 • Możliwość włączenia stopki wyświetlającej kwoty podsumowania pozycji widocznych na liście rozrachunków,
 • Możliwość dostosowania widoku (wyglądu) okna rozrachunków do preferencji użytkownika,
 • W pełni edytowalna lista kontrahentów – umożliwiające dodawanie nowych kontrahentów, edycję bieżących oraz w razie potrzeby usunięcie zbędnych kontrahentów,
 • Wydruk listy kontrahentów i w razie potrzeby możliwość jej zapisania do pliku PDF,
 • Eksport kontrahentów do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML lub TXT,
 • Eksport kontrahentów do pliku o rozszerzeniu CSV, oraz możliwość zaimportowania listy kontrahentów z pliku o takim formacie,
 • Opcja dodawania Grup Kontrahentów i przypisywania poszczególnych kontrahentów do określonych grup,
 • Możliwość wyświetlenia listy powiązań na linii Konta > Kontrahenci,
 • Dodatkowe okno wyszukiwania kontrahentów,
 • Opcje widoku pozwalające na grupowanie i filtrowanie kontrahentów znajdujących się na liście,
 • „Grzebyk” służący do szybkiego przełączania się pomiędzy kontrahentami których nazwa zaczyna się na określoną literę alfabetu,
 • Szerokie możliwości filtrowania pozycji znajdujących się na liście kontrahentów, dzięki filtrom znajdującym się na poszczególnych kolumnach,
 • Dla dodawanego kontrahenta istnieje możliwość natychmiastowego utworzenia mu konta księgowego,
 • Opcjonalne dodawanie dla danego kontrahenta notatek, kontaktów i rachunków bankowych,
 • Możliwość wyboru spośród 9 wzorów sprawozdań finansowych, również w wersji uproszczonej i mikro,
 • Wybór daty „na dzień” na który ma zostać wyliczone sprawozdanie finansowe,
 • Wygenerowane sprawozdanie w zależności od potrzeb może uwzględniać lub nie zapisy z bufora,
 • Edytowalne formuły, umożliwiające dostosowanie sprawozdania finansowego do własnego planu kont,
 • Szybkie dołączanie formuł do poszczególnych pozycji sprawozdania za pomocą opcji „przeciągnij i upuść”,
 • Opcja umożliwiająca wyświetlenie tak zwanej mapy kont, czyli powiązań pomiędzy kontami księgowymi, a pozycjami sprawozdań finansowych,
 • Możliwość usunięcia wyliczonego wcześniej sprawozdania,
 • Wydruk sprawozdania finansowego i możliwość zapisania go do pliku PDF,
 • Eksport sprawozdania finansowego do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML i TXT,
 • Moduł Analizy Zapisów pozwalający na wieloformatową analizę wprowadzonych danych księgowych,
 • Szerokie opcje widoku pozwalające na wyświetlenie analizowanych danych w sposób pożądany przez użytkownika,
 • Rozbudowane opcje filtrowania i grupowania danych,
 • Możliwość wzbogacenia analizowanych danych o wykresy,
 • Wydruk analizowanych danych wraz z wykresami lub możliwość ich zapisania do pliku,
 • Eksport analizowanych danych do pliku o formacie EXCEL, HTML lub XML.

  Wybrane ułatwienia pracy:
 • Tryb wyprowadzania zaległości księgowych - dostęp do wielu lat obrotowych jednocześnie,
 • Tryb wprowadzania dokumentów z pod formularza lub w jednym oknie,
 • Tryb wielu instancji - program może być uruchomiony kilka razy równocześnie na tym samym komputerze, np. w różnych firmach lub na różnych widokach,
 • Podpowiadanie treści w większości list wyboru i wybór wg. dowolnego ciągu znaków,
 • Klonowanie powtarzalnych dokumentów, np. długich list płac,
 • Automatyczne przeksięgowanie sald na wynik,
 • Automatyczne przenoszenie bilansu otwarcia,
 • Przenoszenie kontrahentów i/lub kont pomiędzy firmami,
 • Jeden ciągły numer dokumentów - ułatwiający jednoznaczne identyfikowanie dokumentów w systemie,
 • Wydruk dokumentów kasowych KP, KW i raportu kasowego, oparte o zapisy konta - przydatne szczególnie w najmniejszych jednostkach,
 • Podgląd zapisów konta - bezpośrednio na planie kont,
 • Dostosowywanie wyglądu programu do upodobań każdego użytkownika z osobna, w tym skórek programu, wyglądu okien oraz pól i układu tabel,
 • Przegląd konta - możesz robić notatki dot. konta, np. dotyczące uzgodnienia sald z kontrahentami itp,
 • Podgląd dokumentu, np. z poziomu listy zapisów analitycznych,
 • Mapa kont do sprawozdań finansowych, ułatwiająca sprawdzenie czy wszystkie konta zostały ujęte do sprawozdań,
 • Skalowanie czcionek i okien programu w zależności od rozmiaru monitora - poprawiające ergonomię pracy,
 • Skróty klawiszowe, np. TAB - program idzie po wszystkich polach po kolei, ENTER - program idzie tylko po niezbędnych polach,
 • Funkcja SZAREGO PLUSA - szybkie dodawanie nowych rekordów/dokumentów,
 • Funkcja zaznaczania i liczenia wielu rekordów z listy: SHIFT - wybrany zakres lub CTRL - wybrane rekordy,
 • Funkcja wyszukiwania dokumentów wg. dowolnego ciągu znaków, np. część numeru faktury,
 • Funkcja SZYBKIEGO FILTRU MIESIĘCY - tzw. "grzebyk" nad zapisami, który pozwala błyskawicznie zmieniać zakres widzianych dokumentów,
 • pasek podpowiedzi, widoczny w dolnej części okien pasek ze wskazówkami odnośnie aktualnie wybranego pola,

  Integracja z innymi modułami

 • Współpraca z modułem Środki Trwałe - automatyczne księgowanie odpisów,
 • Współpraca z modułem Faktury - integracja kontrahentów, integracja numeracji systemowej z Dziennikiem i automatyczne księgowanie faktur,