Szukaj w artykułach

Często zadajecie Nam Państwo pytanie czy po przeniesieniu Bilansu Otwarcia na kolejny rok (okres) obrotowy za pomocą odpowiednich funkcji oferowanych przez OGNIKa Premium, strony WN i MA tego Bilansu muszą być równe.

Bilans jest to zestawienie aktywów i pasywów podmiotu na dany dzień, nazywany dniem bilansowym (na przykład na koniec danego roku obrotowego). Przedstawione w bilansie aktywa są to kontrolowane przez podmiot zasoby. Natomiast pasywa pokazują wszystkie źródła finansowania tych zasobów.

 

ZGODNIE Z ZASADĄ BILANSOWĄ SUMA AKTYWÓW RÓWNA JEST SUMIE PASYWÓW, A KAŻDE Z AKTYW POSIADANE PRZEZ PODMIOT JEST SFINANSOWANE Z KONKRETNEGO ŹRÓDŁA ZAWARTEGO W PASYWACH. RÓWNOŚĆ AKTYWÓW I PASYWÓW WYNIKA RÓWNIEŻ ZE STOSOWANEJ W KSIĘGOWOŚCI ZASADY PODWÓJNEGO ZAPISU.

TAK WIĘC, JEŻELI PO PRZENIESIENIU BILANSU OTWARCIA ZA POMOCĄ ODPOWIEDNICH FUNKCJI W OGNIKU PREMIUM DEKRETY TEGO BILANSU PO STRONACH WN I MA MAJĄ RÓŻNE WARTOŚCI OZNACZA TO, ŻE BILANS JEST NIEPRAWIDŁOWY.

W przypadku wykrycia niezgodności pomiędzy stronami Bilansu Otwarcia należy:

  • sprawdzić poprawność formuł podpiętych pod poszczególne pozycje Bilansu na postawie których program wylicza to sprawozdanie,

  • sprawdzić równość stron obrotów i sald na postawie wygenerowanego ZESTAWIENIA OBROTÓW I SALD,

  • sprawdzić poprawność księgowań dla wprowadzonych dokumentów księgowych na podstawie których utworzony został Bilans.