Szukaj w artykułach

Program OGNIK Premium umożliwia rozliczanie (wiązanie) rozrachunków bezpośrednio z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego.

UWAGA !!!

Funkcja rozliczania rozrachunków bezpośrednio z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego jest dostępna, gdy użytkownik wprowadza dekrety księgowe danego dokumentu w tak zwanym ODDZIELNYM OKNIE.Funkcję tą można ustawić wybierając kolejno: ZAKŁADKA PROGRAM >> USTAWIENIA KSIĘGOWE >> ZAKŁADKA UŁATWIENIA KSIĘGOWANIA >> KSIĘGOWANIE W ODDZIELNYM OKNIEPo wybraniu opcji księgowania w oddzielnym oknie należy zatwierdzić ją przyciskiem ZAPISZ.

Począwszy od wersji 1.8.02 funkcja rozliczania rozrachunków bezpośrednio z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego jest dostępna również w sytuacji gdy użytkownik wprowadza dekrety księgowe w tym samym oknie.
Służy do tego opcja "Edytuj wybraną linie dekretu w podformularzu" dostępna pod przyciskiem OPCJE w oknie dodawania nowego dokumentu księgowego:Rozliczanie rozrachunków bezpośrednio z poziomu wprowadzanych dokumentów księgowych - zasada działania:

Użytkownik programu powinien podczas dodawania nowego dokumentu księgowego uzupełnić wszystkie wymagane przez program pola, dotyczące między innymi serii dokumentu, dat dokumentu, jego opisu i numeru, ewentualnego kontrahenta, terminu i sposobu płatności oraz części rejestrowej dokumentu jeśli jest on związany z VAT. Po ich wypełnieniu za pomocą przycisku DODAJ, widocznego w dolnej części okna dodawania dokumentu księgowego, możliwe jest wyświetlenie okna dodawania dekretów księgowych. Wygląda ono następująco:W dolnej części okna znajduje się szereg przycisków:

ANULUJ - zamyka okno wprowadzania dekretów księgowych bez zapisywania wprowadzonych zmian,
POPRZEDNI - "cofa" użytkownika do poprzedniego (już istniejącego) dekretu księgowego w danym dokumencie,
NASTĘPNY - "przenosi" użytkownika do kolejnego (już istniejącego) dekretu księgowego w danym dokumencie,
NOWY DEKRET - umożliwia dodanie kolejnego dekretu księgowego w danym dokumencie,
ZAPISZ DEKRET - zapisuje uzupełniony przez użytkownika dekret księgowy, zamyka okno dodawania dekretów księgowych i przechodzi do okna dodawania dokumentu księgowego

W górnej części okna wyświetlone są informacje dotyczące daty księgi oraz numeru i opisu dokumentu dla którego dodajemy dekrety księgowe.

Poniżej należy uzupełnić konta księgowe dekretu (strona WN i/lub strona MA), a następnie wprowadzić kwotę i opis dotyczący danego dekretu księgowego.

Po uzupełnieniu kont/konta dekretu, kwoty dekretu oraz jego opisu program przeanalizuje wprowadzone dane i w przypadku gdy, któreś z wprowadzonych przez użytkownika do dekretu, kont księgowych będzie kontem rozrachunkowym już na tym etapie program zaproponuje wykonanie rozliczenia rozrachunków.

UWAGA !!!

Funkcja rozliczania rozrachunków bezpośrednio z poziomu dodawanego dokumentu dostępna jest podczas wprowadzania dekretów do tak zwanych dokumentów rozliczeniowych (Serie WB, RK, PK, KP, KW). Tak więc rozliczanie rozrachunków z poziomu dodawanego dokumentu księgowego będzie aktywne dla dokumentów o typie obsługi: Wyciąg Bankowy, Raport Kasowy, Polecenie Księgowania, Kasa Przyjmie, Kasa Wyda. Podsumowując - na przykład aby rozliczyć zapłatę za fakturę należy robić to z poziomu dokumentu rozliczeniowego, a nie z poziomu zaksięgowanej faktury.UWAGA !!!

Aby okno bezpośredniego rozliczania rozrachunków dla danego dekretu księgowego mogło zostać wyświetlone użytkownik musi wprowadzić komplet informacji dotyczących dekretu to jest: konto lub konta na które ma zostać zaksięgowany dany dekret, kwotę dekretu oraz jego opis.

UWAGA !!!
Program umożliwia wyszukiwanie pozycji do rozliczenia. Pozycja ta może być wyszukana po kwocie, dacie lub numerze dokumentu.

W zakładce ROZRACHUNKI - POZYCJE DOSTĘPNE DO ROZLICZENIA program wyświetla zapisy (dokumenty) z którymi użytkownik może rozliczyć wprowadzony uprzednio dekret (zapis) księgowy. Po wybraniu odpowiedniego dokumentu (faktury) z którym ma zostać rozliczony wprowadzony dekret (wpłata) należy w celu ich powiązania użyć przycisku WYBIERZ. Wtedy dane wybranego dokumentu (nazwa dokumentu, data dokumentu oraz jego kwota) zostaną zaczytane do pod-formularza WYBIERZ I ROZLICZ.

Po wybraniu dokumentu (faktury) z którą użytkownik chce rozliczyć wprowadzony dekret wpłaty i użyciu opcji WYBIERZ dane wybranego dokumentu pojawią się w sekcji WYBIERZ i ROZLICZ. Na tym etapie użytkownik decyduje jaką kwotę rozliczenia (wpłaty) chce przypisać do wybranego dokumentu księgowego (faktury). Użytkownik może wybrać pełną kwotę wynikającą z wpłaty, jak również dokonać rozliczenia częściowego.W celu akceptacji przeprowadzonego rozliczenia należy użyć przycisku ROZLICZ.

Po przeprowadzeniu rozliczenia program w oknie "Rozrachunki - stan rozliczeń bieżącej pozycji" wyświetli komplet informacji o rozliczonym dokumencie księgowym (fakturze). Wyświetlona zostanie pełna kwota dokumentu oraz kwota która dla tej faktury została już rozliczona.

W górnej części okna program pokaże w polu "Rozliczono" kwotę wpłaty z danego dekretu wykorzystaną już do rozliczeń dokumentów, a w polu "Pozostaje" kwotę wpłaty z danego dekretu, którą użytkownik może jeszcze "rozdysponować" na rozliczenie kolejnych dokumentów księgowych (faktur).

Rozliczona w całości faktura "znika" natomiast z sekcji "Rozrachunki - pozycje dostępne do rozliczenia". Jeżeli użytkownik dokonał częściowego rozliczenia faktury to w sekcji tej znajdą się informację o całkowitej kwocie dokumentu (faktury) oraz kwocie która pozostała z tego dokumentu do rozliczenia.Powiązane rozliczenie może być również odwiązane, zmienione lub usunięte z poziomu okna dodawania dekretu księgowego. Służą do tego odpowiednio przyciski ODWIĄŻ, ZMIEŃ, USUŃ widoczne w dolnej części okna dodawania dekretu księgowego.

UWAGA !!!

Przyciski ODWIĄŻ, ZMIEŃ, USUŃ stają się widoczne w oknie dodawania dekretu księgowego w momencie, gdy dla danego konta rozrachunkowego z wprowadzonego dekretu, zostało przeprowadzone chociaż jedno rozliczenie.

Po zakończeniu rozliczania rozrachunków danego dekretu księgowego przyciskiem ZAPISZ DEKRET zatwierdzamy przeprowadzone rozliczenie i wracamy do okna dodawania dokumentu księgowego.

Przeprowadzone rozliczenie będzie również widoczne w module ROZRACHUNKI, a konkretnie w oknie rozrachunków konta księgowego dla którego rozliczenie to zostało przeprowadzone.

UWAGA !!!

Jeżeli użytkownik nie przeprowadzi rozliczenia bezpośrednio z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego, zawsze ma możliwość rozliczenia rozrachunków "po staremu", czyli w osobnym module ROZRACHUNKI.