Program OGNIK Premium począwszy od wersji 1.7.67 zawiera funkcję elektronicznej wysyłki deklaracji VAT. Poniższa instrukcja opisuje w kilku prostych krokach w jaki sposób należy wyliczyć i wysłać deklarację VAT za pomocą OGNIKa Premium. Jeżeli już macie Państwo otwarty podmiot (firmę) dla którego chcecie wygenerować i wysłać deklarację należy kolejno...

WYLICZ DEKLARACJĘ VAT ZA ODPOWIEDNI OKRES

Krok 1. Z lewego menu wybierz moduł VAT, a następnie odpowiednią deklarację VAT.

Krok 2. Następnie wybierz na „grzebyku” okres za który ma zostać wyliczona deklaracja i zaznacz cel jej złożenia.

Krok 3. W górnym Menu naciśnij przycisk WYLICZ.

UWAGA !!!

Pamiętaj o zaznaczeniu opcji UWZGLĘDNIJ ZAPISY Z BUFORA w przypadku gdy istnieją zapisy księgowe które mają znaleźć się w deklaracji VAT, a nie zostały jeszcze zaksięgowane do DZIENNIKA i znajdują się nadal w BUFORZE ZAPISÓW.

Krok 4. Przed wysłaniem deklaracji VAT sprawdź czy wszystkie jej wymagane pola są prawidłowo uzupełnione. Okno ostrzeżeń i błędów znajduje się w górnym Menu.

W przypadku osób fizycznych upewnij się, że uzupełnione zostały w Danych Firmy pola: Imię, Nazwisko i Data Urodzenia.

 

WYŚLIJ DEKLARACJĘ VAT ZA POMOCĄ FUNKCJI E-DEKLARACJI

Krok 1. Naciśnij przycisk E-DEK dostępny w górnym Menu okna deklaracji VAT

Krok 2. Wybierz tryb pracy. Możesz wybrać spośród dwóch dostępnych trybów:

•    WYSYŁKA – za jego pomocą możliwa jest wysyłka deklaracji do Ministerstwa Finansów,

•    TESTY – w trybie tym możliwa jest wysyłka deklaracji na bramkę testową.

UWAGA !!!

W większości przypadków, aby korzystać z TESTOWEJ wysyłki należy odrębnie zainstalować w komputerze certyfikat bramki testowej – w przeciwnym wypadku wysyłka nie powiedzie się. Informacje na ten temat można znaleźć w sieci internet na przykład pod linkiem podanym poniżej:

http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1196432/Konfiguracja%2Bserwera%2BSSL%2Btestowy.pdf

Krok 3. Podpisz deklarację w wybrany sposób

Widoczny w oknie dokument należy podpisać. Dostępne są dwie opcje podpisywania deklaracji:

1.    Podpisz CERTYFIKATEM,

2.    Podpisz DANYMI – opcja ta dostępna jest tylko przy wysyłce wybranych deklaracji, na przykład w przypadku deklaracji VAT – składanych przez osoby fizyczne.


Podpis CERTYFIKATEM:

WAŻNE !!!

CERTYFIKAT powinien być zainstalowany w systemie. O tym jak to zrobić dowiesz się z instrukcji dostarczonej przez wydawcę certyfikatu. Na przykład w przypadku certyfikatów CERTUM można to zrobić korzystając z programu tej firmy CARD MANAGER.

 Klikamy: Podpisz CERTYFIKATEM i wybieramy właściwy, ważny certyfikat.

Upewniamy się, że do komputera podłączona jest karta z certyfikatem i Klikamy Wybierz.

Następnie pojawi się okno z hasłem/pinem certyfikatu właściwym dla jego wystawcy i stosowanego czytnika. Przykład takiego okna zamieszczony jest poniżej:

Następnie należy wpisać HASŁO/PIN i zatwierdzić je przyciskiem OK.

Jeżeli dokument został prawidłowo podpisany wyświetli się następujące okno:

 

W tym momencie możliwe jest rozpoczęcie wysyłki deklaracji. W tym celu należy użyć przycisku WYŚLIJ DO MF – E-DEKLARACJE – PODPIS Z CERTYFIKATEM.

WAŻNE !!!

Proszę upewnić się, że komputer jest podłączony do sieci internet oraz że nasz program nie jest blokowany przez zaporę/firewall itp. w przeciwnym wypadku pojawi się komunikat o błędzie.

Po kliknięciu WYŚLIJ DO MF… w okienku Treść – zobaczymy informacje o postępie wysyłki i jeśli przebiegnie ona poprawnie – program pobierze numer referencyjny (Numer UPO).

Możliwe statusy UPO po wysłaniu deklaracji

Podczas sprawdzania statusu i pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) pojawiać będą się komunikaty informujące o aktualnym statusie przetwarzania dokumentu.

W celu pobrania UPO należy użyć przycisku ODBIERZ UPO Z SYSTEMU E-DEKLARACJE.


Komunikaty pogrupowane są w cztery kategorie:

Grupa komunikatów (statusy 100-199) dla dokumentów, które nie nadają się do przetworzenia (wadliwy komunikat SOAP) lub nastąpił krytyczny błąd serwera. Aktualnie wykorzystywane:

•    100 – Błędny komunikat SOAP
•    101 – Proszę o ponowne przesłanie dokumentu
•    102 – Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO

Grupa komunikatów (statusy 200–299) dla dokumentów poprawnych lub uwzględniających dodatkową interakcję. Aktualnie wykorzystywany:

•    200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO
•    200 – Przesłałeś duplikat, pobrane UPO dotyczy oryginału dokumentu. Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO

Grupa komunikatów (statusy 300–399) dla dokumentów w trakcie przetwarzania. Aktualnie wykorzystywane:

•    300 – Brak dokumentu
•    301 – Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
•    302 – Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
•    303 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

Grupa komunikatów (statusy 400–499) dla dokumentów niepoprawnych ze względu na błędy strukturalne syntaktyki; kolejne statusy wskazują na powód odrzucenia. Aktualnie wykorzystywane:

•    400 – Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem
•    401 – Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd
•    402 – Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji
•    403 – Dokument z niepoprawnym podpisem
•    404 – Dokument z nieważnym certyfikatem
•    405 – Dokument z odwołanym certyfikatem
•    406 – Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą
•    407 – Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką
•    408 – Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
•    409 – Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów
•    410 – Złożony dokument bez podpisu nie może być korektą
•    411 – Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument z takim identyfikatorem podatkowym
•   412 – Weryfikacja negatywna – niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia)
•    413 – Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów
•   414 – Weryfikacja negatywna – błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)
•    415 – Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików
•    416 – Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony
•    417 – Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment
•    418 – Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego
•   419 – Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania)
•    420 - Użycie podpisu DaneAutoryzujaceVAP jest dozwolone jedynie dla dokumentu VAP-1
•    421 - Dokument VAP-1 można złożyć jedynie z użyciem podpisu DaneAutoryzujaceVAP
•   422 - Weryfikacja negatywna - dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną
•    423 - Dokument może złożyć wyłącznie podmiot będący osobą fizyczną, niebędący pełnomocnikiem
•    424 - Nie podano numeru VAT dostawcy lub numeru faktury, a nie jest to faktura uproszczona
•    425 - Kod państwa członkowskiego identyfikacji dostawcy jest niezgodny z kodem państwa, do którego kierowany jest wniosek
•    460 - Nieprawidłowa struktura NIP
•    461 - Nieprawidłowa struktura Numeru identyfikacyjnego VAT lub go brak
•    462 - Nieprawidłowa struktura Numeru IBAN
•    463 - Nieprawidłowa struktura Kodu BIC
•    464 - W przypadku wyrejestrowania należy wybrać Cel złożenia równy 2
•    465 - W przypadku zmiany państwa członkowskiego identyfikacji konieczne jest podanie jej szczegółów
•    466 - Nieprawidłowe podsumowanie kwot
•    467 - Kod państwa członkowskiego konsumpcji nie może być taki jak kod państwa stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

UWAGA !!!

Dokumenty przyjmowane są przez Urzędy Skarbowe z opóźnieniem. Często status 200 dokument otrzymuje dopiero następnego dnia po wysyłce – warto o tym wiedzieć i zaplanować wysyłkę co najmniej na jeden dzień przed wymaganym terminem, aby w razie nie przyjęcia dokumentu przez US (status inny niż 200) zdążyć wysłać go ponownie lub dostarczyć do Urzędu w postaci papierowej.

Jeśli nasza deklaracja otrzymała status 200 możemy wydrukować Urzędowe potwierdzenie odbioru – UPO. Służy do tego przycisk DRUKUJ UPO.

Urzędowe potwierdzenie odbioru ma następującą postać.

Informacja o wysyłce, numer referencyjny UPO i status wysyłki będą widoczne również na samej deklaracji: