Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

Już wkrótce czeka nas nowy sposób raportowania VAT w formie plików xml w strukturach V7.
Zobacz jakie nowe obowiązki czekają na Ciebie. Poniżej najważniejsze informacje, z którymi warto już dzisiaj się oswoić, a które przydadzą Ci się podczas wprowadzania danych do rejestru VAT.

1. Dodatkowe informacje w rejestrze Zakupów.

Oznaczenie procedur dla dokumentów zakupu:

W rejestrze zakupów będziemy oznaczać dodatkowymi "tagami" następujące rodzaje dokumentów.

Oznaczenie Opis
MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
IMP   Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy 

Jak to wpłynie na dokument XML:
W tym przypadku w dokumencie XML powinny znaleźć się odpowiednie "gałęzie" o nazwie takiej jak nazwa oznaczenia i wartości "1" np.  <MPP>1</MPP>

 

Oznaczenie rodzaju dokumentów nabycia

Oznaczenie Opis
MK Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy
VAT_RR Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
WEW  Dokumenty własne, dokumentujące VAT naliczony podlegających odliczeniu w szczególnych przypadkach.

Jak to wpłynie na dokument XML:
W tym przypadku w dokumencie XML powinny znaleźć się odpowiednia gałąź o nazwie: DokumentZakupu i o wartości wybranego TAGU: np.  <DokumentZakupu>MK</DokumentZakupu>

Oznaczenie dot. procedury VAT Marża:
Nie ma szczególnego oznaczenia dla dokumentów zakupu wg. VAT marża - jednak w przypadku zakupów objętych procedurą Marży - będziemy zobowiązaniu podać w rejestrze kwotę zakupu "brutto". [W OGNIKU +tag MR_T - Nabycie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy lub MR_UZ - Nabycie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy]

Jak to wpłynie na dokument XML:
W tym przypadku w dokumencie XML powinna znaleźć się odpowiednia gałąź o nazwie: ZakupVAT_Marza i o wartości kwoty: np. <ZakupVAT_Marza>100.00</ZakupVAT_Marza>


2. Dodatkowe informacje w rejestrze Sprzedaży.

Oznaczenia dokumentów:
W rejestrze sprzedaży będziemy oznaczać dodatkowymi "tagami" następujące rodzaje dokumentów.

Oznaczenie Opis
RO Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
FP Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
WEW  Dokument wewnętrzny

Ważne: powyższych tagów nie łączymy, tzn. dla danego dokumentu można wybrać tylko jeden z nich.

Uwaga na atrybut "FP"
Do obsługi tego atrybutu przeznaczono w programie OGNIK odrębny rodzaj dokumentu. Aby księgować faktury do paragonu - należy dodać nową serię dokumentów dla której należy wybrać typ obsługi "Faktura sprzedaży do paragonu".
Dokumenty zaksięgowane w tej serii w zakresie podatku VAT nie zostaną doliczone do sum w części deklaracja pliku xml oraz do sum podatku należnego w części Ewidencja.
Ułatwia to pracę, gdyż dzięki temu dane z raportu fiskalnego możemy zaksięgować w całości i nie musimy ich poprawiać w przypadku późniejszego wystawienia/ujawnienia faktury do paragonów - po prostu taką fakturę dopisujemy w serii FP i składamy korektę Ewidencji.

(W zakresie księgowań dokumenty te będą normalnie ujmowane w księdze.)

 

Oznaczenia procedur:
W rejestrze sprzedaży będziemy oznaczać dodatkowymi "tagami" następujące rodzaje dokumentów.

Oznaczenie Opis
SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności; [W OGNIKU +tag MPP]

 

Oznaczenia kategorii towarów i usług:

Oznaczenie Opis
GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05 Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

Dodatkowe oznaczenie dot. procedury VAT Marża w pliku:
Nie ma szczególnego oznaczenia dla dokumentów sprzedaży wg. VAT marża - jednak w przypadku sprzedaży objętych procedurą Marży - będziemy zobowiązaniu podać w rejestrze kwotę sprzedaży "brutto". [W OGNIKU +tag MR_T - Sprzedaż usług turystyki opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy lub MR_UZ - Sprzedaż towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy]

Jak to wpłynie na dokument XML:
W tym przypadku w dokumencie XML powinna znaleźć się odpowiednia gałąź o nazwie: SprzedazVAT_Marza i o wartości kwoty: np. <SprzedazVAT_Marza>100.00</SprzedazVAT_Marza>

Wskazówka:
W programie OGNIK - jeśli nawet dodasz do dokumentu wielokrotnie ten sam atrybut - do pliku XML program przekaże go tylko raz (usunie duplikaty). Co więcej - nie musisz się martwić kolejnością dodawanych atrybutów - program wprowadzi je do pliku XML w kolejności wymaganej przez schemę

 

3. Ulga na "złe długi"

Co z korektami z tytułu tzw. ulgi na złe długi?
W przypadku korekt dokumentu sprzedaży w pliku JPK wpisujemy każdy dokument z osobna oraz  stosujemy dodatkowe oznaczenie w rejestrze: KorektaPodstawyOpodt np. <KorektaPodstawyOpodt>1</KorektaPodstawyOpodt>

Wskazówka:
W programie OGNIK - wystarczy, że wybierzesz typ VAT odpowiednio: KN89a1 lub KN89a4. Na etapie tworzeni pliku JPK_V7 program doda do pliku XML odpowiedni wpis o korekcie, jak wyżej.
W przypadku tych dokumentów należy wpisać również kwotę netto.
Ważne: Korekty in minus wpisujemy ze znakiem "-"

4. Zwrot VAT:

Zamiast pól  gdzie wpisywaliśmy kwoty pojawia się nowe rozwiązanie - wybór, gdzie oznaczamy termin i formę zwrotu:
dopuszczalne opcje to:

P_55 - Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy: 1 - tak (Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni)
P_56 - Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy: 1 - tak (Zwrot na rachunek rozliczeniowy ROR podatnika w terminie 25 dni)
P_57 - Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy: 1 - tak (Zwrot na rachunek rozliczeniowy ROR podatnika w terminie 60 dni)
P_58 - Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy: 1 - tak (Zwrot na rachunek rozliczeniowy ROR podatnika w terminie 180 dni)

Pojawiła się też dodatkowa opcja. w Polach od 59 do 60 możemy określić, czy z kwoty wykazanej do zwroty jakaś część  ma zostać zaliczona w poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Ważne: Kwota w poz 60 może być mniejsza lub równa kwocie wykazanej do zwrotu.
W polu 61 możemy wpisać na jakie zobowiązanie/a wskazana kwota powinna zostać zaliczona, maksymalna długość tego pola to 240 znaków.

5. Korekty deklaracji/pliku JPK V7 - uzasadnienie

Pierwszy plik oznaczamy jako złożenie. Kolejne jako Korekta. Nie ma już numerów plików jak w strukturach JPK_VAT.
W strukturze JPK V7 pojawiło się też dodatkowe pole P_ORDZU - gdzie możemy zawrzeć uzasadnienie przyczyn złożenia korekty. Maksymalna długość tego pola to 3500 znaków

 

6. Rozliczenie kwartalne:

Plik składamy co miesiąc. Ma on poniekąd dwie części. Rejestr i Deklarację. Rejestr składamy we wszystkich miesiącach za dany miesiąc.
Natomiast w miesiącach kończących kwartały uzupełniamy również część zawierająca deklarację kwotami za cały kwartał.
W programie OGNIK należy wybrać Tryb pracy: "Kwartalny"

Pobierz jako PDF


Masz pytania lub uwagi co do tej treści, a może uważasz że powinniśmy dodać tu ważną informację ?
Napisz do nas na: https://ognik.com.pl/kontakt