PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Jak powszechnie wiadomo od 1 października 2018r. zmieniły się zasady składania sprawozdań finansowych. Po pierwsze sprawozdania te muszą mieć postać elektroniczną (plik w formacie XML), a po drugie powinny być one opatrzone elektronicznym podpisem osoby upoważnionej. Regulacja ta wprowadzona do ustawy o rachunkowości dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego (oprócz podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe w standardzie MSR).

Wszystkich naszych obecnych i przyszłych klientów chcemy poinformować, iż znajdujemy się właśnie w końcowej fazie prac mających na celu dostosowanie istniejących w programie OGNIK Premium sprawozdań finansowych do formatu wymaganego przez KRS (plik XML).
Specjalnie dla Państwa tworzymy również nową aplikację OGNIK E-Sprawozdania, która umożliwi edycję, podpisanie i zapisanie sprawozdania finansowego wraz z załącznikami w postaci pliku XML wymaganego do złożenia w KRS.

Nowa aplikacja OGNIK E-Sprawozdania będzie zawierała wszystkie funkcje niezbędne do prawidłowego sporządzenia elektronicznego sprawozdania:

  • umożliwi wygenerowanie sprawozdania finansowego (Bilans, Rachunek Zysków i Strat i załączniki) w postaci pliku o formacie XML oraz pozwoli na podpisanie utworzonego sprawozdania za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego - tak przygotowany plik ze sprawozdaniem finansowym i załącznikami użytkownik będzie mógł zaczytać do portalu Ministerstwa Sprawiedliwości celem wysyłki sprawozdania finansowego,


Dla naszych nowych klientów mamy dobrą wiadomość - sprawozdanie finansowe do aplikacji OGNIK E-Sprawozdania można wprowadzić ręcznie. Planowane jest również wprowadzenie funkcji "wczytywania" z plików o różnych formatach, sprawozdania finansowego utworzonego w innym programie księgowym - funkcja ta przyspieszy tworzenie sprawozdania finansowego.

Dla obecnych posiadaczy programu księgowego OGNIK Premium planujemy wprowadzenie funkcji pozwalającej na wyeksportowanie sprawozdania finansowego z OGNIKa Premium wprost do OGNIKa E-Sprawozdania.

Niezależnie od sposobu wprowadzenia sprawozdania do programu OGNIK E-Sprawozdania (ręcznie lub poprzez import) możliwa będzie jego edycja.

W zależności od ilości wykupionych licencji program OGNIK E-Sprawozdania będzie umożliwiał założenie podmiotu (jednego lub kilku) dla którego użytkownik będzie mógł utworzyć sprawozdanie finansowe za wybrany okres księgowy. W ramach każdego podmiotu użytkownik będzie mógł wybrać jaki typ Bilansu i Rachunku Zysków i Strat będzie generowany dla danego podmiotu. Planowane jest wprowadzenie funkcji która w zależności od rodzaju podmiotu (np. Mikro, OPP) "podpowie" użytkownikowi możliwe do wyboru składniki sprawozdania finansowego.

Planujemy również wyposażyć aplikację OGNIK E-Sprawozdania w funkcję walidacji. Każdy utworzony przez użytkownika dla danego podmiotu zestaw w skład którego będą wchodziły wszystkie wymagane elementy sprawozdania finansowego wraz z załącznikami będzie mógł być sprawdzony przez użytkownika pod kątem jego poprawności. Dopiero poprawny zestaw sprawozdania finansowego będzie mógł być przetworzony do pliku o formacie XML i podpisany elektronicznym podpisem osoby upoważnionej.

Program OGNIK E-Sprawozdania zapewni Państwu dostępność do wszystkich wymaganych przepisami elektronicznych sprawozdań finansowych dla firm, stowarzyszeń i fundacji (także tych o statusie OPP).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcje programu E-Sprawozdania:

- zawiera wzory sprawozdań finansowych zawarte w specyfikacjach udostępnionych przez MF na stronie: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan/ - odpowiednie dla fundacji, stowarzyszeń, spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących księgi handlowe,
- umożliwia import sprawozdań wyliczonych w Ogniku Premium Księga Handlowa i dalszą ich edycję,
- ręczne wprowadzenie sprawozdań finansowych,
- tworzenie wielu zestawów i kopii sprawozdań finansowych,
- hurtowe kopiowanie danych pomiędzy okresami w ramach sprawozdania,
- kopiowanie sprawozdań finansowych na kolejne okresy,
- eksport danych tabelarycznych do Excela,
- wydruk sprawozdań i eksport raportów jako plików PDF, RTF, XLS,
- obsługa załączników do sprawozdań finansowych w postaci pliku, np. w formacie pdf,
- zapis sprawozdań wraz z załącznikami do pliku XML – zgodnego ze strukturą,
- sprawdzenie poprawności struktury utworzonego pliku,
- podpisanie pliku sprawozdań finansowych podpisem kwalifikowanym,
- wbudowany mechanizm aktualizacji programu,
- wbudowany mechanizm archiwizacji bazy danych programu,

Wszystkich naszych obecnych i przyszłych klientów gorąco zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej. Już wkrótce pojawi się na niej więcej informacji o aplikacji OGNIK E-Sprawozdania. Ponadto do aktualnych posiadaczy programu księgowego OGNIK Premium jak co roku wysłana zostanie mailowa oferta cenowa na zakup Abonamentu na 2019r. oraz programu OGNIK E-Sprawozdania.