PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Często zadajecie Nam Państwo pytanie czy po przeniesieniu Bilansu Otwarcia na kolejny rok (okres) obrotowy za pomocą odpowiednich funkcji oferowanych przez OGNIKa Premium, strony WN i MA tego Bilansu muszą być równe.

Bilans jest to zestawienie aktywów i pasywów podmiotu na dany dzień, nazywany dniem bilansowym (na przykład na koniec danego roku obrotowego). Przedstawione w bilansie aktywa są to kontrolowane przez podmiot zasoby. Natomiast pasywa pokazują wszystkie źródła finansowania tych zasobów.

 

ZGODNIE Z ZASADĄ BILANSOWĄ SUMA AKTYWÓW RÓWNA JEST SUMIE PASYWÓW, A KAŻDE Z AKTYW POSIADANE PRZEZ PODMIOT JEST SFINANSOWANE Z KONKRETNEGO ŹRÓDŁA ZAWARTEGO W PASYWACH. RÓWNOŚĆ AKTYWÓW I PASYWÓW WYNIKA RÓWNIEŻ ZE STOSOWANEJ W KSIĘGOWOŚCI ZASADY PODWÓJNEGO ZAPISU.

TAK WIĘC, JEŻELI PO PRZENIESIENIU BILANSU OTWARCIA ZA POMOCĄ ODPOWIEDNICH FUNKCJI W OGNIKU PREMIUM DEKRETY TEGO BILANSU PO STRONACH WN I MA MAJĄ RÓŻNE WARTOŚCI OZNACZA TO, ŻE BILANS JEST NIEPRAWIDŁOWY.

W przypadku wykrycia niezgodności pomiędzy stronami Bilansu Otwarcia należy:

  • sprawdzić poprawność formuł podpiętych pod poszczególne pozycje Bilansu na postawie których program wylicza to sprawozdanie,

  • sprawdzić równość stron obrotów i sald na postawie wygenerowanego ZESTAWIENIA OBROTÓW I SALD,

  • sprawdzić poprawność księgowań dla wprowadzonych dokumentów księgowych na podstawie których utworzony został Bilans.