Szybkie, kompletne i sprawdzone programy do księgowości i do płac.

Regulamin sklepu

1. Regulacje wstępne
Sklep Internetowy "Sklep z ognikiem", dostępny pod adresem https://ognik.com.pl, prowadzony jest przez AUDITPLUS Sp. z o.o., z siedzibą w Zakopanem, ul. Tadeusza Kościuszki 1/301, 34-500 Zakopane, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313526, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 736-167-55-91, REGON 120776294, której kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 złotych (wpłacony w całości).


1.1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:
Spółka - AUDITPLUS Sp. z o.o.
Sklep Internetowy - Sklep internetowy, dostępny pod adresem https://ognik.com.pl, prowadzony przez AUDITPLUS Sp. z o.o.
Regulamin - obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego
Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT
Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Spółką
Zamówienie - zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego
Produkt, towar - licencja do oprogramowania, usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez Spółkę lub inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują (np. takie jak: instrukcja, płyta CD, czytnik kart), będący w ofercie Sklepu Internetowego
Dowód zakupu - faktura VAT lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia
Centrum Obsługi Klienta - Komórka organizacyjna Spółki zajmująca się obsługą zgłoszeń i zamówień Klientów, jak również związanych z nimi reklamacji
Serwis - Dział Serwisu Spółki.
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
Ustawa o sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
1.2. Postanowienia ogólne
1.2.1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
1.2.2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i związany jest jego postanowieniami na dzień dokonywania zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku określonym w pkt 2.3.4 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia zapłaty za zamówione Produkty na konto Spółki.
1.2.3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Spółką.
1.2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
1.2.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.
2. Procedura zamówień
2.1. Składanie zamówienia

2.1.1 Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówień w Sklepie Internetowym można dokonać tylko i wyłącznie przez stronę https://ognik.com.pl
Informacje na temat towarów Sklep Internetowy zamieszcza na stronie https://ognik.com.pl.
2.1.2. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym i wypełnienie formularza zamówienia. Przy zakładaniu konta Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Klienta danych. W przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Klienta (patrz punkt 2.3.4.)
2.1.3. Klient będący osobą fizyczną składając zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
2.1.4. Przy dokonywaniu zamówienia Klient dokonuje:
a) wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości
b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)
c) wyboru sposobu płatności. Możliwe sposoby płatności opisano w pkt. 2.4.3.
2.1.5. Na podany przy rejestracji adres e-mail Klienta wysyłane jest zawiadomienie o przyjęciu zamówienia.
2.1.6. UWAGA! Przy opłacaniu faktury pro forma niezbędne jest wpisanie w tytule przelewu numeru zamówienia oraz danych Klienta (imienia i nazwiska Klienta lub nazwy podmiotu).
2.1.7. Spółka zastrzega, że opis tytułu przelewu niezgodny ze wskazaniem może powodować wydłużenie realizacji zamówienia.
2.1.8. Spółka nie jest zobowiązana do przekazania Klientowi informacji o braku właściwego opisu tytułu przelewu i wynikającym z tego tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia.
2.1.9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
2.1.10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
2.2. Realizacja zamówień
2.2.1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na koncie Spółki.
2.2.2. Status zamówienia można śledzić w zakładce "Moje zamówienia" dostępnej poprzez konto Klienta w Sklepie Internetowym.
2.2.3. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2.2.4. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta (patrz punkt 2.4.), gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
2.4.5. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu (patrz punkt 2.3.1.). Oświadczenie dostępne tutaj.
2.3. Odstąpienie od umowy - (dotyczy wyłącznie konsumentów, z wyj. punktu d).
2.3.1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:
a) Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia
b) Na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. W przypadku zwrotu towaru przez Klienta, zobowiązany jest on do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:
AUDITPLUS Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 1/301
34-500 Zakopane.
c) w przypadkach odrębnie opisanych na stronie poszczególnych produktów lub wynikających z akcji promocyjnych realizowanych przez Spółkę;
d) W przypadku oprogramowania OGNIK: po zakupie towaru masz prawo do jego zwrotu w ciągu 60 dni, jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie spełni on Twoich oczekiwań. W takim przypadku otrzymasz zwrot wpłaconej kwoty;
2.3.2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.
2.3.3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Centrum Obsługi Klienta podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Spółki o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres - AUDITPLUS Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 1/301, 34-500 Zakopane.
2.3.4. Spółka ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta (patrz punkt 2.1.5)
b) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma.
2.4. Ceny i płatności
2.4.1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
2.4.2. Nie stosujemy płatności odroczonej, aby odebrać zamówiony produkt należy wpłacić jego równowartość na nasze konto, wyjątkiem jest zamówienie towaru w trybie "za pobraniem" wtedy należność wpłacasz listonoszowi w momencie odbioru przesyłki;
2.4.3. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:
a) przelew bankowy na konto sklepu podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta
b) Płatność za pobraniem pocztowym.
c) Płatność szybkim przelewem za pośrednictwem PayU. (Wśród form płatności obsługiwanych przez PayU występuje również płatność ratalna, w tym zakresie umowa kredytowa obsługiwana jest w całości przez PayU i ew. współpracujące banki).
d) Konto/a bankowe do wpłaty należności za nasze produkty jest/są wskazane w zamówieniu po wybraniu przelewu jako formy płatności.
2.4.4. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wygenerowania faktury pro forma.
2.4.5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
2.4.6. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Spółki.
2.5. Nadpłata
2.5.1. W przypadku nadpłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.
2.5.2. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.
2.5.3. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania informacji w formie pisemnej na adres:
AUDITPLUS Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 1/301
34-500 Zakopane.
Informacja musi zawierać:
"    numer zamówienia
"    numer rachunku bankowego, na jaki ma być dokonany zwrot nadpłaty
"    dane właściciela rachunku
"    wysokość nadpłaty.
2.6. Doręczenie i koszty przesyłki
2.6.1. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polski.
2.6.2. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i formy zapłaty i widoczny w "Koszyku" przed zatwierdzeniem zamówienia. Produkty dostarczane elektronicznie są dostarczane bezpłatnie.
2.6.3. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.
2.6.4. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, zaznaczając ten fakt na liście przewozowym w momencie kwitowania odbioru.
2.6.5. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek (patrz punkt 2.6.2) w następujących sytuacjach:
a) przesyłka nie zostanie odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta
b) nastąpi rezygnacja z zamówienia po wysłaniu zamówionych produktów
c) zwrócenia przesyłki do AUDITPLUS Sp. z o.o. na koszt nadawcy
2.7. Czas realizacji zamówienia
2.7.1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską/pocztę.
2.7.2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na koncie bankowym AUDITPLUS Sp. z o.o. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest przez Infolinię telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
2.7.3. Przesyłki dostarcza firma kurierska/poczta na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od daty nadania.
2.7.4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
3. Procedura reklamacji
3.1. Zgłaszanie reklamacji
3.1.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:
"    telefonicznie pod numerem telefonu 18 20 00 171
"    e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
"    listownie na adres centrali firmy AUDITPLUS Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 1/301; 34-500 Zakopane
"    poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.ognik.com.pl w zakładce Kontakt
3.1.2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia.
3.2. Rozpatrywanie reklamacji
3.2.1. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Klienta
b) tytuł / przedmiot reklamacji
c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych)
d) potwierdzenie nadania przesyłki (kopia listu przewozowego z numerem)
e) roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty
f) wykaz załączonych dokumentów; kopie protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia przesyłki
g) podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składande jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.
3.2.2. W przypadku braku danych Centrum Obsługi Klienta informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
3.2.3. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Centrum Obsługi Klienta o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
3.2.4. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.
3.3 Termin i sposób rozpatrywania reklamacji
3.3.1. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Centrum Obsługi Klienta lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub/i dokumentów.
3.3.2. Klient jest informowany pisemnie, mailowo lub telefonicznie przez Centrum Obsługi Klienta o decyzji w zgłaszanej sprawie reklamacyjnej.
3.3.3. W przypadku nie ustosunkowania się przez Centrum Obsługi Klienta do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w punkcie 3.3.1. uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.
3.4. Utrata praw gwarancyjnych
3.4.1. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
a) napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione
b) uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie
c) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu
d) uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji
e) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych
f) gdy dowód zakupu jest niemożliwy do odczytania.
3.5. Wyłączenia z gwarancji
3.5.1. Gwarancji nie podlegają:
a) części składowe Produktu za wyjątkiem przedmiotu gwarancji
b) przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność
c) wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).
4. Zmiana Regulaminu
4.1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie ognik.com.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
5. Przepisy końcowe
5.1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Spółki wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
5.2. Przekazanie zamówienia na rozmowę ? upoważnia Centrum Obsługi Klienta do kontaktu z Zamawiającym i przetwarzania jego danych na tę okoliczność. Dane te nie będą później przetwarzane i przechowywane do innych celów.
5.3. Koszty naprawy nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.
5.4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
5.5. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5.6. Zamówione produkty mogą wymagać dodatkowej aktywacji w drodze telefonicznej lub elektronicznej, w tym również corocznej aktywacji;

5.7. Stosowanie plików cookies.(Zmiany wdrożone 2013-03-22 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

?Cookies? to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki ?Cookies? zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

?Cookies? używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików ?cookies? mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. ?Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku ?cookies? - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików ?cookies? może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez ognik.com.pl akceptacja "cookies" jest wymagana w celu prawidłowego korzystania m.in. z systemu rejestracji użytkownika i realizacji zamówienia w sklepie .


5.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2020.