Szybki, kompletny i sprawdzony program księgowy.

Księga Podatkowa: Skrócony opis modułu:

Moduł Księga Podatkowa służy do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów w małych i średnich firmach.
Zawiera niezbędne zestawienia i deklaracje, pozwala na księgowanie na bardzo prostych zasadach lub szczegółowe rozbudowanie księgi.
Zawiera opcje dotyczące korekty kosztów i VAT. Pozwala na księgowanie rozliczeń dotyczących transakcji unijnych czy zakupu paliwa w jednym dokumencie.
Zawiera też bufor zapisów co umożliwia wprowadzanie poprawek przed ostatecznym zaksięgowaniem dokumentów.

Księga Podatkowa: Wybrane funkcje modułu:

 • Dowolna ilość serii dokumentów,
 • Bufor księgowań,
 • Unikatowy w skali kraju mechanizm prostych szablonów księgowych,
 • Wieloletnie kartoteki,
 • Rozrachunki,
 • Korekty kosztu i vat,
 • Dynamiczne raporty z opcjami filtrowania, sortowania i grupowania po wszystkich polach,
 • Deklaracje VAT-7/7K i VAT-UE/UEK,
 • Naliczanie podatku PIT, CIT, PIT-5L dla wielu podatników (przydatne np. w spółkach jawnych),
 • Przenoszenie kontrahentów i/lub kont pomiędzy firmami,
 • Wbudowany słownik miejscowości,
 • Ułatwienia księgowania – podpowiadanie dat, serii i opisów wprowadzanych dokumentów,
 • Możliwość odizolowania rozrachunków ze starszych lat i rozpoczęcie ich rozliczania od Bilansu Otwarcia bieżącego roku,
 • Miesięczna lub roczna numeracja księgi,
 • Zakładanie grup użytkowników programu i nadawanie im indywidualnych uprawnień,
 • System skórek umożliwiający dostosowanie wyglądu programu do własnych preferencji,
 • Możliwość dodawania nowych serii dokumentów z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego,
 • Możliwość dodawania nowego kontrahenta z poziomu wprowadzanego dokumentu,
 • Możliwość dodawania sposobów płatności z poziomu wprowadzanego dokumentu księgowego,
 • Możliwość dodawania nowych stawek VAT z poziomu wprowadzania nowego dokumentu księgowego,
 • Możliwość dodawania nowych kont księgowych z poziomu wprowadzania nowego dokumentu księgowego,
 • Opcja dodawania notatek do poszczególnych zapisów księgowych (dekretów) w dokumencie,
 • Możliwość edycji dokumentów wprowadzonych do bufora zapisów,
 • Klonowanie „powtarzalnych” dokumentów z miesiąca na miesiąc,
 • Bogate opcje wyszukiwania, filtrowania i grupowania i zaznaczania zapisów w buforze,
 • Możliwość wyświetlenia na liście zapisów w buforze, również zaksięgowanych dokumentów z Księgi,
 • Opcja miesiąca kontekstowego – przyspieszająca wprowadzanie dokumentów (automatyczna „podpowiedź” miesiąca księgowania),
 • Szybkie zaznaczanie i odznaczanie wybranych zapisów znajdujących się w buforze,
 • Możliwość księgowania bieżącego, wybranych lub wszystkich widocznych zapisów z bufora do dziennika,
 • Wydruk Polecenia Księgowania,
 • Wydruk dokumentów Kasa Przyjmie (KP) i Kasa Wyda (KW),
 • Eksport listy zapisów z bufora do pliku do wybranym formacie,
 • Opcja Notatek podręcznych,
 • Funkcja Szablonów księgowych – skracających czas wprowadzania dokumentu nawet do 15 sekund,
 • Możliwość renumeracji liczb porządkowych dekretów w poszczególnych dokumentach,
 • Opcja wycofania z bufora wystawionej w programie faktury z powrotem do modułu Faktury mini,
 • Zapisanie widoku okna Bufora zapisów i dostosowanie jego wyglądu do indywidualnych preferencji użytkownika,
 • Szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi zakładkami programu,
 • Funkcja pozwalająca na odświeżenie danych (zapisów) znajdujących się w Księdze,
 • Opcja renumeracji pozwalająca na przenumerowanie zapisów znajdujących się w Księdze według daty księgi i najaktualniejszych ustawień,
 • Funkcja zamykania i otwierania poszczególnych okresów księgowych,
 • Możliwość odksięgowywania zapisów znajdujących się w Księdze i przenoszenia ich z powrotem do bufora zapisów,
 • Bogate opcje wydruku umożliwiające wydruk: Pełny Księgi, Kompaktowy Księgi, Sum zarówno w ujęciu bieżącym jak i narastającym, a także Wyniku podatkowego w ujęciu bieżącym i narastającym,
 • Wydruk ustalenia dochodu za dany okres księgowy,
 • Możliwość ustawienia daty wydruków,
 • Eksport widoku księgi do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML, TXT,
 • Różnorodność opcji widoku (wyświetlania) Księgi Podatkowej: Widok Księgi, Sum bieżących, Sum narastających, Ustalenia dochodu,
 • Zintegrowany z Księgą moduł Analizy Zapisów,
 • Możliwość szybkiego powrotu z Księgi do Bufora zapisów za pomocą jednego kliknięcia,
 • Funkcja „grzebyka” pozwalająca na szybkie przełączanie się pomiędzy kolejnymi okresami roku obrotowego w Księdze,
 • Kreator wyliczania Podatków,
 • Szybkie wprowadzania danych adresowych podatnika za pomocą opcji Użyj danych firmy,
 • Możliwość wyliczania podatku z wielu firm (podmiotów) w różnym udziale procentowym,
 • Dodawanie składowych do wyliczanych podatków (przychody i koszty, a także odliczenia od dochodu i od podatku),
 • Wydruk wyliczonych podatków w formie widoku bieżącego i tabeli rocznej,
 • Eksport tabeli podatkowej do pliku o formacie Excel, HTML lub XML,
 • Możliwość wyliczania podatków dla poszczególnych miesięcy pojedynczo lub „od razu” dla całego roku obrotowego,
 • Opcja dodawania nowych zestawów stawek podatkowych,
 • Wyświetlania wyliczonych podatków w formie formularza i tabeli podatkowej,
 • Szybki powrót „z podatków” do bufora zapisów,
 • Generowanie rejestru VAT dla dowolnego przedziału czasowego w ramach jednego roku obrotowego,
 • program dostosowany jest do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
 • Możliwość wyświetlenia rejestru VAT dla wszystkich lub wybranych typów VAT i stawek VAT-owskich,
 • Wyświetlenie rejestru VAT z uwzględnieniem lub nie zapisów z bufora,
 • Opcja pozwalająca na ustawienie współczynnika rozliczenia VAT,
 • Wydruk szczegółowego rejestru VAT lub/i podsumowania według typów VAT,
 • Eksport rejestru VAT do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML i TXT,
 • Szybki powrót z rejestru VAT do Bufora Zapisów,
 • Funkcja „grzebyka” pozwalająca na szybkie przełączanie się użytkownika pomiędzy poszczególnymi miesiącami roku obrotowego, za które wygenerowany został rejestr VAT,
 • Bogate opcje widoku Rejestru VAT umożliwiające dostosowanie wyglądu rejestru do preferencji użytkownika,
 • Generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
 • możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji VAT,
 • Możliwość wygenerowania deklaracji VAT zarówno z uwzględnieniem zapisów z bufora jak i bez ich uwzględniania,
 • Wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ich eksport do pliku PDF,
 • Możliwość ustawienia współczynnika rozliczenia VAT z poziomu deklaracji VAT,
 • Szybki powrót do Bufora zapisów praktycznie z każdego miejsca w programie,
 • „Grzebyk” pozwalający na szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi miesiącami/kwartałami za które wyliczone zostały deklaracje VAT,
 • Okno podpowiedzi informujące o ewentualnych błędach w deklaracjach,
 • Możliwość generowania deklaracji VAT-UE,
 • Wyliczanie deklaracji VAT-UE zarówno w cyklu miesięcznym jak i kwartalnym,
 • Wyświetlanie deklaracji VAT-UE w układzie poziomym oraz w widoku kart,
 • Funkcja dopisywania (uzupełniania) pustych wierszy do deklaracji VAT-UE,
 • Wydruk deklaracji VAT-UE oraz możliwość zapisania jej do pliku PDF,
 • Deklaracja VAT-UE generowana automatycznie na podstawie odpowiednich typów VAT użytych we wprowadzanych dokumentach księgowych,
 • Szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi miesiącami lub/i kwartałami deklaracji VAT-UE i VAT-27 możliwe dzięki funkcji „grzebyka”,
 • Generowanie deklaracji VAT – 27 zarówno w ujęciu miesięcznym jak i kwartalnym,
 • Wydruk deklaracji VAT-27 i jej zapis do pliku o formacie PDF,
 • Możliwość wyboru widoku wyświetlania deklaracji VAT-27 – widok poziomy i widok kart,
 • Funkcja dopisywania pustych wierszy do deklaracji VAT-27,
 • Możliwość wczytania wzorcowego Planu Kont,
 • W pełni edytowalny Plan Kont – użytkownik może dodawać nowe konta, edytować konta bieżące, oraz usuwać zbędne, a także rozbudowywać Plan Kont o analitykę,
 • Możliwość przypisywania zakładanym kontom księgowym odpowiednich kolumn w księdze – wykorzystywane są one później przy wczytywaniu zapisów księgowych do odpowiednich pozycji (kolumn) Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Funkcja Kont Wieloletnich – użytkownik może od razu zaznaczyć widoczność konta w kilku latach obrotowych – funkcja przydatna szczególnie podczas księgowania zaległości,
 • Możliwość ustawienia wpływu zapisów znajdujących się na kontach księgowych na podatek: Koszt, Przychód lub Pomijaj,
 • Wydruk listy kont,
 • Eksport Planu Kont do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML, TXT oraz do pliku CSV,
 • Możliwość zaimportowania Planu Kont z pliku o rozszerzeniu CSV,
 • Dodatkowe okno wyszukiwania kont księgowych,
 • Opcja szybkiego „zwijania” i „rozwijania” wszystkich poziomów (analityk) planu kont,
 • Możliwość naprawienia struktury planu kont w razie wystąpienia błędów,
 • Wyświetlanie zapisów na kontach księgowych bezpośrednio z poziomu planu kont,
 • Możliwość wyświetlenia zapisów na kontach księgowych z poziomu planu kont z ujęciem zapisów znajdujących się w buforze lub bez ich ujmowania,
 • Wydruk listy zapisów, a także eksport tej listy do pliku o formacie PDF, EXCEL, HTML, XML i TXT,
 • Wyświetlona lista zapisów księgowych może zawierać lub nie opisy księgowe,
 • Opcja przeglądu konta umożliwiająca dodawanie, poprawianie i usuwanie komentarzy do danego konta z planu kont,
 • Możliwość rejestrowania (rozliczania) zapłat dla Księgi Przychodów i Rozchodów, a co za tym idzie prowadzenia rozrachunków opartych podobnie jak w przypadku ksiąg handlowych o konta kontrahentów o odpowiednim typie (kontrahent – kontrola zapłat),
 • Wydruk rozrachunków dla bieżącego konta oraz dla wszystkich widocznych kont,
 • Opcja korekty kosztu i VAT,
 • Eksport widoku rozrachunków do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML lub TXT,
 • Filtr rozrachunków pozwalający na wyświetlenie: wszystkich kont, kont rozliczonych lub kont nierozliczonych,
 • Powiązanie konta księgowego z kontrahentem – ułatwiające funkcjonowanie szablonów księgowych,
 • Możliwość zmiany transakcji na rozliczenie i odwrotnie,
 • Opcja umożliwiająca wyświetlenie lub nie transakcji już rozliczonych,
 • Możliwość usuwania z rozrachunków pojedynczych transakcji i rozliczeń,
 • Szereg opcji dodatkowych pozwalających między innymi na: usunięcie wszystkich rozrachunków dla wybranego konta, odtworzenie usuniętych uprzednio rozrachunków oraz optymalizację rozrachunków,
 • Dowiązywanie rozrachunków metodą „przeciągnij i upuść” lub „klasycznie”,
 • Możliwość odwiązania powiązanych uprzednio rozrachunków,
 • Wyświetlenie rozrachunków w poziomym i pionowym widoku okna,
 • Rozbudowane opcje wyświetlania rozrachunków umożliwiające ich filtrowanie i grupowanie,
 • Możliwość włączenia stopki wyświetlającej kwoty podsumowania pozycji widocznych na liście rozrachunków,
 • Możliwość dostosowania widoku (wyglądu) okna rozrachunków do preferencji użytkownika,
 • W pełni edytowalna lista kontrahentów – umożliwiające dodawanie nowych kontrahentów, edycję bieżących oraz w razie potrzeby usunięcie zbędnych kontrahentów,
 • Wydruk listy kontrahentów i w razie potrzeby możliwość jej zapisania do pliku PDF,
 • Eksport kontrahentów do pliku o formacie EXCEL, HTML, XML lub TXT,
 • Eksport kontrahentów do pliku o rozszerzeniu CSV, oraz możliwość zaimportowania listy kontrahentów z pliku o takim formacie,
 • Opcja dodawania Grup Kontrahentów i przypisywania poszczególnych kontrahentów do określonych grup,
 • Możliwość wyświetlenia listy powiązań na linii Konta > Kontrahenci,
 • Dodatkowe okno wyszukiwania kontrahentów,
 • Opcje widoku pozwalające na grupowanie i filtrowanie kontrahentów znajdujących się na liście,
 • „Grzebyk” służący do szybkiego przełączania się pomiędzy kontrahentami których nazwa zaczyna się na określoną literę alfabetu,
 • Szerokie możliwości filtrowania pozycji znajdujących się na liście kontrahentów, dzięki filtrom znajdującym się na poszczególnych kolumnach,
 • Dla dodawanego kontrahenta istnieje możliwość natychmiastowego utworzenia mu konta księgowego,
 • Opcjonalne dodawanie dla danego kontrahenta notatek, kontaktów i rachunków bankowych,
 • Moduł Analizy Zapisów pozwalający na wieloformatową analizę wprowadzonych danych księgowych,
 • Szerokie opcje widoku pozwalające na wyświetlenie analizowanych danych w sposób pożądany przez użytkownika,
 • Rozbudowane opcje filtrowania i grupowania danych,
 • Możliwość wzbogacenia analizowanych danych o wykresy,
 • Wydruk analizowanych danych wraz z wykresami lub możliwość ich zapisania do pliku,
 • Eksport analizowanych danych do pliku o formacie EXCEL, HTML lub XML.