Szukaj...

Aby prawidłowo wprowadzić Bilans Otwarcie w Systemie Ognik, należy odksięgować utworzony przez program pierwszy na liście dokument oznaczony jako dowód 40-00-00000-BO i do niego wprowadzić stosowne dekrety. Bilans Otwarcia zapisywany jest przez program pod datą 01 stycznia danego roku obrotowego.

System Ognik pozwala na wprowadzenie Bilansu Otwarcia na dwa sposoby - ręczny lub automatyczny.

Bilans Otwarcia - wprowadzanie ręczne

Po założeniu nowego roku, odszukaj w Styczniu dowód Bilansu Otwarcia. Upewnij się, że jest odksięgowany(podświetlony na kolor czerwony). Wczytaj go, klikając dwukrotnie myszką.

Wprowadź wszystkie wymagane pozycję dekretów przy pomocy przycisku "Nowy" [ALT+N] lub klawisza PLUS na klawiaturze numerycznej. Pamiętaj, że nie ma możliwości wpisania pustych dekretów, wszystkie dekrety muszą zostać kolejno uzupełnione.

Jeśli chcesz przerwać pracę nad Bilansem Otwarcia, a jego strony się nie zgadzają dodaj konto techniczne o symbolu np. 999 i na nim zapisz różnicę. Dokumentu Bilansu Otwarcia nie można usunąć.

Bilans Otwarcia - Import automatyczny

Zanim będziesz mógł skorzystać z opcji importu Bilans Otwarcia w nowym roku księgowym. Należy przygotować Bilans Zamknięcia roku poprzedniego.

W tym celu otwórz poprzedni rok w Systemie i użyj w górnym menu Narzędzia Opcji zamknij rok – przygotuj bilans zamknięcia. Po wygenerowania dokumentu Bilansu Zamknięcia. Przejdź do nowego roku.

Po wczytaniu dowodu Bilans Otwarcia przejdź klawiszem ENTER do pierwszej linii.

Jeśli widoczny jest przycisk NOWY oznacza to że dowód jest w trybie edycji i wtedy możesz skorzystać z funkcji IMPORTUJ BZ. Po aktywowaniu tej Opcji System Ognik automatycznie uzupełni dekrety w tworzonym Bilansie Otwarcia.